Om Seksjon for kunst og kulturutvikling

Seksjon for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgiver og utførende administrasjon på kulturfeltet.

Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen har som mål å være en kulturby som er i forkant internasjonalt. Vi skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet. 

Bergen skal ha et mangfoldig kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i, både som publikum og medaktører. 

Våre ansvarsområder

  • Seksjonen skal tilrettelegge og bidra til videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og har tett dialog med byens aktører. Vi koordinerer Bergen kommunes kunst- og kulturengasjement, og bidrar til at denne blir sektorovergripende.
  • Seksjonen forvalter kommunens tilskudd over bybudsjettet og alle tilskuddsordninger innen kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal legge gode rammer for kunst- og kulturproduksjon og formidling innen alle sjangrer, og favner både amatørkulturen og det profesjonelle feltet, samt museums- og kulturvernfeltene. I tillegg har seksjonen ansvar for programmering i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. 
  • Seksjonen har overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølging av fagplaner innen kulturfeltet, og forbereder politiske saker og følger opp vedtak. Disse er premisser for kulturarbeid og tilskudd i Bergen kommune. Se planer og strategier på plansiden.
  • Seksjonen følger opp aksjeselskaper med kommunale eierandel innen kulturfeltet. Seksjonen har oppfølgingsansvar for kommunale kulturbyggprosjekter, og har ansvar for registrering og vedlikehold av den kommunale kunsten i offentlige rom. 

Vår organisering

Seksjon for kunst og kulturutvikling er en del av Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett, og seksjonssjef er Tine Rude. 

Seksjonen følger opp Kulturetaten, Bergen Offentlige Bibliotek og den kulturfaglige delen av Bergen byarkiv.

Seksjonen består av fire team:

Team for amatørkultur og kunstprogram

Har kontakt med og oppfølging av byens aktører innen amatørkultur, og har ansvar for planarbeid, utvikling og nettverksarbeid på amatørkulturområdet. Teamet har ansvar for kommunens tilskuddsordninger som er rettet mot amatørkulturlivet i Bergen, i tillegg til tilrettelegging av kunstprogram i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.

Team for kunst og kulturnæring 

Har kontakt med og oppfølging av byens profesjonelle kunstfelt innen alle fagfelt, både det institusjonelle og det frie feltet, inkludert kulturnæringene. Teamet har ansvar for planarbeid og kommunens tilskuddsordninger til det profesjonelle feltet.

Team for museer, kulturvern og kulturbygg

Har kontakt med og oppfølging av konsoliderte museer og nyetableringer, frivillig kulturvern, lokalhistorie og samlinger i frivillig regi. Videre har teamet oppfølgingsansvar for kommunale kulturbyggprosjekter, og forvalter tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg og museumsbygg, samt spillemidler.

Team for kunst i offentlige rom

Har ansvar for kommunens kunst i offentlige rom, heriblant registrering og vedlikehold. Teamet koordinerer større kunstprosjekter i kulturbygg og Kvinner på sokkel.

Kontaktinfo finner du her