Gå tilbake til:
Du er her:

Innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Hva er et innbyggerforslag?

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 12-1. Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Bystyret har plikt til å ta stilling til forslag framsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet. Innbyggerforslag het fram til 1. januar 2015 innbyggerinitiativ. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.

Krav til et innbyggerforslag:

Minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Bergen.

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva en ønsker at bystyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.

Merk at det er følgende begrensninger på hva som kan fremmes som et innbyggerforslag:

  • Forslaget må gjelde områder som kommunen kan ta beslutning om eller engasjere seg i.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i bystyret i inneværende periode.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.

Elektronisk innbyggerforslag

Det er ingen begrensninger på hvilke medier som kan brukes til å fremme elektroniske innbyggerforslag, så lenge de formelle kravene oppfylles. Dersom en benytter sosiale media eller elektroniske underskriftskampanjer er det svært viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme, dette for å kunne bekrefte at alle de som har signert er innbyggere i Bergen.

Bergen kommune anbefaler at elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden minsak.no

Send innbyggerforslag til kommunen

Innbyggerforslag og underskriftslister som er opprettet på minsak.no kan oversendes elektronisk via nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter. Andre innbyggerforslag inkl. underskriftslister må sendes til: Bystyrets kontor, Rådhusgaten 10, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Hva skjer når et innbyggerforslag er fremmet?

Bystyrets forretningsutvalg vurderer om innsendte forslag oppfyller kommunelovens krav til innbyggerforslag. Et innbyggerforslag som ikke fyller kravene, sendes til bystyret med forslag om å avvise det. Innbyggerforslag som oppfyller kravene, sendes til byrådet eller til Bystyrets kontor for videre utredning av forslaget.

Bergen bystyre skal behandle innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er sendt til kommunen. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Bystyrets kontor skal holde forslagsstillernes kontaktperson fortløpende orientert om avgjørelser og tiltak som fattes som en følge av forslaget.

Har du spørsmål om innbyggerforslag?

Kontakt Bystyrets kontor:
Bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
telefon: 55 56 64 04

Fyllingsdalen bydelsstyre møter intiativtakerne bak innbyggerinitiativet
Fyllingsdalen bydelsstyre møter intiativtakerne bak innbyggerinitiativet "Redd Sælenvassdraget" høsten 2010
null

 

Videre på internett

MINSAK.NO

Bergen kommune anbefaler at nettsiden Minsak.no som drives av Kommunal- og moderniseringsdepartementet brukes til elektroniske innbyggerforsalg. Når et forslag har fått tilstrekkelig antall underskrifter kan det sendes til kommunen via nettsiden.