Annonseringsdato: 07.10.2023
Klagefrist: 04.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20743
Arealplan-ID: 70970000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Bergenhus, Gnr. 164, Bnr. 1396 m. fl.

Om planforslaget

Planen legger til rette for at byutviklingsområdet Dokken kan ta imot overskuddsmasser og danne et grunnlag for fremtidig nytt byggeland i sjø.

Det er kun sjøbunnen som reguleres, ikke selve sjøoverflaten. Planforslaget gir ikke endret bruk av sjøoverflaten eller areal på land.

Krav om rene masser
Reguleringsplanen gir et juridisk grunnlag for utfylling i sjø opp til cirka kote minus 13. Tiltaket og resultatet av en slik utfylling skal ikke være i konflikt med sjøtransport eller havneaktivitet på land.

En fylling som dette trenger tid til å sette seg, og det er kun denne utfyllingsputen som reguleres. Utfyllingen fra sjøbunn og opp til kote -13 utgjør cirka 1,6 mill. m³ anbrakte masser. Massene som anvendes skal være rene.

Viktig for fremtidig utvikling av Dokken
Utfyllingen er viktig for å tilrettelegge for fremtidig utvikling av Dokken fra dagens godshavn til en ny, sentral og moderne bydel. Den foreslåtte utfyllingen i sjø legger til rette for en mulig landekspansjon på Dokken, uten at det tas stilling til hvor og hvor mye nytt byggeland som skal etableres i fremtiden. Dette vil bli avklart gjennom fremtidige reguleringsplaner for utbygging på Dokken.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage