Annonseringsdato: 03.02.2024
Klagefrist: 25.02.2024
Saksnummer: PLAN-2022/20653
Arealplan-ID: 70380000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan

Ytrebygda, Gnr. 116, Bnr.212 m.fl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Om planforslaget

Intensjonen med planforslaget er rivning av eksisterende kontorbebyggelse og oppføring av inntil 58 boenheter. Planområdet ligger i Ytre fortetningssone (Y) mellom Håvardstunvatnet, grønnstruktur og kommunal veg Sandsliåsen. Foreslåtte byggehøyder varierer fra maks 5 etasjer (flate tak) for deler av blokkbebyggelsen mot Sandsliåsen i øst, til 2 og 3 etasjer (saltak) for rekkehusbebyggelsen mot grønnstrukturen i vest. Grad av utnytting varierer mellom utbyggingsfeltene fra %-BRA=100% til 300%.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage