Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 12.09.2020
Merknadsfrist: 27.10.2020
Saksnummer: 201824804
Arealplan-ID: 66460000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 13 bnr. 644. Hovedformål: Bebyggelse og anlegg: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Hovedformål er bolig i et planområde på 3,7 dekar i ytre fortettingssone (sone 3), og forutsetter rivning av eksisterende bygg på eiendommen. Forslagsstiller vil legge til rette for totalt 14 leiligheter fordelt på 2 bygg. Viktige tema i planprosessen har vært kulturmiljø, herunder sted- og landskapstilpasning, byform og arkitektur, støy og klima.

Saken har vært behandlet tidligere (saksnr. 201525121). Bystyret avviste planforslaget (saknr. 245/18) den 24.10.2018, og av bystyrets vedtak fremgår det merknader som må tas til følge når det fremmes et nytt forslag for et justert planområde: Reduksjon i både terrenginngrep og bebyggelsens volum, tilstrekkelig avstand mellom bygg, gode uteoppholdsareal og ivaretakelse av pollinerende insekter i nærområdet.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med 9. september inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00.
 

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad