Bilde av Laksevåg og Dokken i bakgrunnen
Bilde: Bergen kommune

Temaside for byutvikling rundt Puddefjorden – Dokken og Laksevåg

Det foregår flere planprosesser for byutvikling i området rundt Puddefjorden - Dokken og Laksevåg. På denne siden har vi samlet informasjon om de ulike prosjektene og hvordan alt henger sammen.

Sjekk ut kartfortellingen som viser prosjektene rundt Puddefjorden - Laksevåg og Dokken her. 

Målet med byutviklingen 

Det overordnede målet er å transformere industri- og havneområdene ved Puddefjorden til levende og bærekraftige byområder. Områdene skal bli en del av et utvidet Bergen sentrum med et godt utviklet servicetilbud, næringstilbud, kulturtilbud og fritidstilbud. 

Bilde av Dokken
Bilde: Bergen kommune

Dokken 

Dokken for Bergen og alle i verden. Dette er den overordnede visjonen for Dokken når den skal utvikles fra dagens godshavn til en viktig del av Havbyen Bergen. Dokken skal være den aktive og attraktive gåbyen med en ny tilgjengelig sjøfront. Transformasjonen skal gi Bergen en frodig og blågrønn bydel, en nullutslippsbydel med fokus på fornybar og bærekraftig energi, klimatilpasning og klimaomstilling. 

Bilde av Laksevåg
Bilde: Bergen kommune

Laksevåg 

Laksevåg skal være et levende lokalsamfunn med mangfold og trivsel. Denne visjonen ble formulert av lokalbefolkningen gjennom områdesatsningen sitt arbeid i området, og er lagt til grunn for det strategiske planprogrammet for Laksevåg. 

Laksevåg skal bli en bydel med aktivitet døgnet rundt, for både store og små, i alle livsfaser. Det skal være en bydel som er tydelig stolt av sin maritime identitet med transformerte kulturminner og god tilgang til sjø for beboere og besøkende. På Laksevåg skal det være rom for å videreføre noe av dagens næringsaktivitet. 

Du kan lese mer om de konkrete prosjektene her. 

 

Felles løsninger 

Byutviklingen vil foregå innenfor et konsentrert område og vil være avhengig av felles løsninger på ulike utfordringer for å lykkes. Bergen kommune vil sammen med de private forslagsstillere i området søke å finne disse felles løsningene. 

Bilde av undersiden til Puddefjordsbroen
Bilde: Bergen kommune

Samferdselsløsninger 

Byutviklingen på Dokken og Laksevåg er avhengig av et høykvalitetskollektivnett og et sammenhengende sykkelnett. Dagens infrastruktur og kollektivtilbud har ikke kapasitet til å håndtere den ønskede byutviklingen. For å kunne utvikle området videre er man avhengig av gode, bærekraftige løsninger. En ny bro for gange og sykkel mellom Dokken og Laksevåg er en del av løsningen, sammen med en eventuell bybanebro. 

På bestilling fra Plan- og bygningsetaten ble det høsten 2023 gjennomført en trafikkanalyse for Laksevåg. Analysen er et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplaner i området.  

Offentlige tilbud 

Byutviklingen må også ta opp i seg nødvendig etablering av skole, barnehager, sykehjem, kultur- og idrettsarenaer og utearealer. Du kan lese mer om dette i de ulike prosjektene som pågår (lenke).  

Teknisk infrastruktur 

Når det gjelder teknisk infrastruktur (vann, avløp, renovasjon m.m.) er det viktig med gode helhetsløsninger som går på tvers av eiendomsgrenser. Målet er å utnytte arealet under bakken effektivt, i tillegg til å spare kostnader. 

Bergen kommune er i gang med en mulighetsstudie for teknisk infrastruktur på Laksevåg, hvor det allerede er en del anlegg i grunnen. På Dokken står en friere i utviklingen av nye anlegg. 

Utfylling i sjø 

Strategisk planprogram for Laksevåg definerer undersøkelsesområder for nytt byggeland i sjø langs store deler av Laksevåg, og arealstrategien for Dokken gir mulighet for utfylling i Puddefjorden. Flere av planene i området legger opp til utfylling i sjø i forbindelse med sitt prosjekt. Utfyllingene må sees i sammenheng med hensyn til blant annet virkninger på marine forhold, landskap og naturmiljø. 

Det er gjort utredninger på den samlede virkningen av utfyllingene med hensyn til vannutskiftning og strømningsforhold i Puddefjorden og Store Lungegårdsvann. (link til rapport). 

Reguleringsplan for forberedende utfylling i sjø på Dokken, planID 70970000, ble vedtatt 27.09.23 i Bergen bystyre. arealplaner.no. Reguleringsplanen gir et juridisk grunnlag for utfylling i sjø opp til cirka kote minus 13.