Gå tilbake til:
Du er her:

Gir rammer for fremtidig arealbruk

Kommuneplanens arealdel skal gi rammer for fremtidig arealbruk og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Gir rammer for fremtidig arealbruk bilde
Kommuneplanens samfunnsdel Bergen 2030 gir føringer for Kommuneplanens arealdel
Bilde: Christine Hvidsten

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-1 skal kommunen ha en arealdel for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for nye tiltak og ny arealbruk. Den skal også angi hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.

19. juni 2019 vedtok bystyret Kommuneplanens arealdel 2018-2030, KPA2018.

Planprogrammet

Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19.november 2014.

Planprogrammet slår fast at vedtatt arealstrategi med vekt på knutepunktsfortetting og transformasjon av næringsområder skal videreføres.

Samfunnsdelen legger føringer for arealdelen

Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 ble vedtatt 24.juni 2015. Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan og legger føringer for blant annet arealdelen.

Visjonen i samfunnsdelen er at Bergen skal være en aktiv og attraktiv by. Den legger opp til at utfordringene i planperioden skal møtes ved å utvikle en tettere og mer kompakt og velfungerende by. Bysentrum foreslås utvidet fra Kristianborg til Sandviken, og fortetting skal skape en mer urban, arealeffektiv og miljøvennlig by.