Gå tilbake til:
Du er her:

Hva finner du i Kvalitetsportalen?

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen. Dette blir presentert samlet i en egen kvalitetsrapport for den enkelte skole.

Målet med Kvalitetsportalen er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever, media og andre interesserte enkelt skal kunne få tilgang til relevante nøkkeltall for bergensskolen.

Skolefakta

Tallene bygger på registrerte tall pr. 1. oktober. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er en indikasjon på elever per lærer i ordinær undervisning, dvs. at ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Tallene er hentet fra Grunnskolens informasjonssystemer (GSI).

Elevundersøkelsen

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse. Den er obligatorisk for 7. og 10. trinn og skal gjennomføres hver høst. Undersøkelsen er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med elev- og lærerorganisasjoner, KS, FUG og ulike fagmiljøer.

Spørsmålene i elevundersøkelsen ble revidert høsten 2013. En har derfor ikke mulighet for sammenligning med tidligere elevundersøkelser.

I revisjonsarbeidet ble det lagt vekt på at undersøkelsen skal være oppdatert på forskning om elevenes læringsmiljø. Sammen med skolefolk og forskere har en tatt utgangspunkt i erfaringer fra tidligere gjennomføringer og det nyeste av kunnskap om elevenes læringsmiljø. En god del av spørsmålene i undersøkelsen dreier seg om klasseledelse og relasjoner i skolen. Dette er de viktigste forholdene for å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø. Andre spørsmål kartlegger blant annet mer direkte de fire prinsippene fra vurdering for læring:

 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
 2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
 3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

I tabellen er det både indikatorer og indekser. En indikator består av ett spørsmål, mens indekser er satt sammen av to eller flere av de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Skalaforklaring
Skalaen er 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbing på skolen hvor lav verdi er positivt og andel elever som opplever mobbing som viser andelen elever (prosent).

Publiseringsregler

Enkeltspørsmål

 • Regel 1: Spørsmål besvart av færre enn 10 elever unntas offentlighet i sin helhet, på grunn av fare for indirekte identifisering.
 • Regel 2: Gjennomsnittsverdier som er mindre eller lik 1,1, gitt at 1 er negativ ekstremverdi, vil unntas offentlighet. Tilsvarende skjules gjennomsnittsverdier som er større eller lik 4,9, gitt at 5 er negativ ekstremverdi (gjelder kun mobbing på skolen).

Indekser

 • Regel 3: Indeksen unntas offentlighet hvis færre enn 10 elever har besvart totalt.
 • Regel 4: Hvis svarprosenten er lavere enn 50 prosent for hele trinn, vil alle indikatorene unntas offentlighet.

I undersøkelsen skal elevene svare på spørsmål om:

 • Trivsel
 • Støtte fra lærerne
 • Støtte hjemmefra
 • Faglig utfordring
 • Læringskultur
 • Mestring
 • Motivasjon
 • Elevdemokrati og medvirkning
 • Felles regler
 • Mobbing på skolen
 • Utdannings- og yrkesrådgivning (gjelder ungdomstrinnet)

Les mer om de enkelte spørsmålene i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen for skole/SFO

Hvorfor?
Bergen kommune har valgt å utarbeide en egen undersøkelse for å måle foreldrenes opplevelse av grunnskoletilbudet for deres barn. Resultatene brukes i kommunens og den enkelte skoles bestrebelser for å forbedre kvalitet. Undersøkelsen brukes som utgangspunkt for samtaler mellom foreldre og skole om hva alle parter kan gjøre for å forbedre elevenes grunnskoleopplæring.

Foreldrenes perspektiver og erfaringer er viktige. Resultatene fra brukerundersøkelsene vil være nyttige for den enkelte skole og skoleeier. Skolene kan bruke resultatene til å utvikle nye kompetansetiltak i kvalitetsutviklingsarbeidet. Det er et mål at undersøkelsen skal gi et helhetlig bilde av brukertilfredsheten i hele bergensskolen.

Hvordan?
Foresatte får en e-post med elektronisk spørreskjema. Det kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk.

Foreldre får spørsmål om lesing og skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, kommunikasjon med skolen og samarbeid mellom hjem og skole.
Spørsmålene om SFO går på innhold, trivsel og rammene for SFO.

Se resultatene for brukerundersøkelsen 2015

Resultater – karakterer 10. trinn

Om karakterer

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutning av opplæringen, og vurderingen skal være fundert i målene i læreplanverket.

De enkelte karaktergradene har dette innholdet:

 • Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
 • Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.
 • Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.
 • Karakteren 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget.
 • Karakteren 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget.
 • Karakteren 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget.

Eksamen og trekking av elever til eksamen
Elevene trekkes ut til eksamen i to fag i grunnskolen, en skriftlig og en muntlig prøve.

På skolenivå vil utvalget av elever ikke være representativt for skolens samlede resultater. Fordi bare noen få elever er opp i samme fag. I arbeidet med kvalitet er det derfor viktig å ta hensyn til at de elevene som lokalt er trukket ut til eksamen, ikke behøver å være representative for alle elevene på skolen eller i kommunen.

Standpunkt
Elevene får standpunktkarakterer i alle fag ved avslutningen av grunnskolen.
Standpunktkarakterene utgjør hovedtyngden av elevenes vitnemål, og settes av lærer.
Indikatoren viser gjennomsnittlig karakter for elever på 10. trinn.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer (standpunkt og eksamenskarakterer) og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole.Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.

Resultater - nasjonale prøver

Hva er nasjonale prøver, og hvorfor har vi nasjonale prøver
Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen klarer å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og deler av faget engelsk.

 • De grunnleggende ferdighetene er å kunne:
 • uttrykke seg muntlig
 • uttrykke seg skriftlig
 • lese
 • regne
 • bruke digitale verktøy

Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing og i regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert.

Prøvene i engelsk skiller seg fra de andre nasjonale prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk.

Skolen skal se prøveresultatene i sammenheng med annen informasjon om elevene, og resultatene skal brukes i arbeidet med grunnleggende ferdigheter og underveisvurdering. Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Hvem gjennomfører prøvene, og hvilke prøver tar elevene?
Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Hovedregelen er at alle elever skal delta.

Fritak kan gis til elever med rett til spesialundervisning eller elever med rett til særskilt norskopplæring, og der det samtidig er klart at prøveresultatene ikke vil ha mye å si for opplæringen. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foresatte likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene for 9. trinn er de samme som for 8. trinn. Prøvene i engelsk og regning er elektroniske prøver. Prøvene i lesing gjennomføres på papir.

Hvordan kan tallene tolkes?
Gjennomsnittet for en skole, er et uttrykk for hvordan elevene behersker lesing, regning og deler av faget engelsk slik det måles i de nasjonale prøvene.

Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver på en ny skala. Skalaen vil gjøre det mulig å sammenlikne resultatene mellom år fra og med høsten 2015. To prøver vil aldri være nøyaktig like vanskelige og ha det samme faglige innhold. Utdanningsdirektoratet regner om elevenes resultater til den nye skalaen slik at samme ferdighet i for eksempel regning gis samme verdi, uavhengig av hvilken versjon av prøven eleven tok.

I 2014 vil det nasjonale snittet på den nye skalaen ligge på 50, med en spredning (standardavvik) på 10 poeng. Snittet kan justere seg over tid, dersom elevenes prestasjoner endrer seg. Eksempel: Dersom resultatet for din skole eller kommune i år er 58 for en av prøvene, så er resultatet 8 skalapoeng over gjennomsnittet.

Taushetsbelagte opplysninger

Opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere enkeltindivider, er personopplysninger og taushetsbelagte opplysninger og skal unntas offentlighet etter offentlighetsloven § 5a. Er gjennomsnittet basert på færre enn 10 elever, kan resultatet ikke offentliggjøres.

Hva finner du i kvalitetsportalen
 
DNFStyle

Videre på internett

Fakta

Kvalitet i skolen måles ikke bare ved hjelp av nøkkeltall. På nettsidene til de enkelte skolene kan en lese mer om hvordan skolen driver sin opplæring.

Kvalitetsrapporten inneholder:

 • Skolefakta
 • Elevundersøkelsen om læringsmiljø
 • Foreldreundersøkelsen
 • Resultater: Nasjonale prøver, eksamens- og standpunktkarakterer, grunnskolepoeng

På Utdanningsdirektoratets nettside Skoleporten vil en finne utfyllende informasjon.