Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Politiske saksdokumenter

Bystyresak 263/21: Bergen vil bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet

Bergen kommune vil søke på ordningen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli foregangskommune for utvikling av lokaldemokratiet.

Bystyresak 144/19: Nye bydelsstyrer - mandat, oppgaver og fullmakter

Bystyret behandlet sak om mandat, oppgaver og fullmakter for nye bydelsstyrer i bystyremøte 23. mai 2019.

Bystyresak 235/18: Et styrket nærdemokrati

Bystyret behandlet sak om oppfølging av lokaldemokratireformen i bystyremøte 24. oktober 2018. Saken omhandlet opprettelse av bydelsstyrer og å inngå i et forskningssamarbeid om byborgerpanel.

Bystyresak 231/17: Nærdemokratireform - vurdering av rapport fra Nærdemokratiutvalget

Bystyret behandlet sak om vurdering av rapport fra Nærdemokratiutvalget 27. september 2017.

Byrådssak 1343/16: Oppnevnelse av utvalgsmedlemmer for lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget ledes av professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen. Byrådet utnevnte i denne saken de øvrige medlemmenene av utvalget.

Komitésak 53/16: Lokaldemokratireformen - igangsetting av arbeidet på bystyresiden

Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet sak om igangsetting av arbeidet på bystyresiden 19. oktober 2016.

Byrådsak 1326/16: Føringer og rammer for arbeidet med lokaldemokratireformen

Byrådet behandlet sak om føringer og rammer for arbeidet med lokaldemokratireformen 6. oktober 2016.

Byrådssak 1310 /16: Oppnevnelse av utvalgsleder for lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget skal gi innspill til arbeidet med lokaldemokratireformen. Byrådet utnevnte professor Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen som leder av utvalget.

Bystyresak 176/16: Mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen

Bystyret behandlet sak om mandat og fremdriftsplan for lokaldemokratireformen 15. juni 2016.