Gå tilbake til:
Du er her:

Kulturelle forskjeller

Anbefaling

Hjelpeapparatet skal ivareta språklige og kulturelle forskjeller i rusbehandling og oppfølging.

Begrunnelse - Kulturelle forskjeller

I møtet mellom hjelpeapparat og personer med forskjellig kulturelle referanser og normer, er det viktig at hjelperne har særskilt fokus på de kulturelle forskjellene. Dette er viktig for å unngå eventuelle misforståelser som kan påvirke den unges vilje og ønske om å ta imot nødvendig rusbehandling. Den unge voksne har rett til informasjon som er tilpasset sine individuelle forutsetninger, herunder alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn, jf. pasient og brukerrettighetsloven § 3-5

Les mer:   Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene 

Hjelpeapparatet må ta hensyn til den unges språklige og kulturelle bakgrunn. Hjelper bør ha en kultursensitiv tilnærming, og være forberedt på at enkelte unge med annen språklig og kulturell bakgrunn kan ha utfordringer med å nyttiggjøre seg av det ordinære behandlingstilbudet. Bevissthet rundt problemstillingen og nødvendige tilpassinger er derfor viktig for et forsvarlig behandlingsløp. Eksempel på god praksis kan være å tilegne seg kunnskap om den unge voksnes sykdomsmønster og helse- og sykdomsforståelse, samt ta stilling til om det bør benyttes kvalifisert tolk for å sikre god kommunikasjon. 

Aktuell lenke:
Kulturformuleringsintervjuet-DSM5-2015
Kulturformuleringsintervjuet er et intervjuverktøy som er utarbeidet i USA, men oversatt til norsk og tilgjengelig i papirversjon. Dette er et verktøy for tverrkulturell kommunikasjon som kan øke forståelse og gi et bedre utgangspunkt for planlegging av behandlingsforløp.