Gå tilbake til:
Du er her:

Sommerbrev 2020

I sommerbrevet finner dere informasjon fra Bergen brannvesen om brannforebygging i den tette trehusbebyggelsen og status på tiltak i brannsikringsplanen for disse områdene.

Kjære beboer/huseier i Bergens tette trehusområder


I sommerbrevet finner dere informasjon fra Bergen brannvesen om brannforebygging i den tette trehusbebyggelsen og status på tiltak i brannsikringsplanen for disse områdene.

Gratis komfyrvakter og branndeteksjonsanlegg i utvalgte områder

Bergen brannvesen vil i løpet av sensommeren kontakte huseiere i utvalgte områder i den tette trehusbebyggelsen. Vi skal nemlig dele ut gratis komfyrvakter og branndeteksjonsanlegg med direkte kobling til 110-sentralen til huseiere som søker og kommer «først til mølla».

Det er Riksantikvaren som har bevilget midler og tiltakene skjer i samarbeid med Byantikvaren. Områdene er valgt på bakgrunn av en samlet risikovurdering, som legger vekt på antall fredete eller verneverdige bygg, statistikk for brannhendelser og tilkomst for brannvesenet.  Steinkjelleren er prioritert for komfyrvakter og området rundt Vågsbunnen, Lille Øvregate og Kong Oscars gate for branndeteksjon. Det vil bli sendt ut informasjon direkte til de huseiere dette gjelder. Vi håper mange av disse ønsker å være med å sikre byen vår bedre ved å sende inn søknad.

Koronasituasjonen og postale tilsyn

For å opprettholde tilsynsvirksomheten, samtidig som vi ivaretar godt smittevern, har vi startet utprøving av såkalte «postale tilsyn» for enkelte virksomheter, også i de tette trehusområdene.
Ved et postalt tilsyn blir eier kontaktet av brannvesenet pr. telefon eller e-post med oppfordring om å sende inn dokumentasjon som virksomheten plikter å ha. Eksempel på dette kan være dokumentasjon på utført internkontroll og også på utført kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger. Vi har til nå gjort oss gode erfaringer med slike tilsyn og kommer til å fortsette med dette i tillegg til våre fremtidige fysiske tilsyn.

Runder i de tette trehusområdene

Gjennom de siste månedene har brannvesenet gått jevnlige runder i de tette trehusområder for blant annet å sjekke fremkommelighet i gatene, at det ikke er oppsamlinger av f.eks. boss og byggmateriale og at den generelle brannsikkerheten er ivaretatt. Rundene har ikke avdekket alvorlige forhold, men vi vil fortsette med å være en synlig del av bybildet i disse områdene fremover.

Status for etablering av brannslangeposter

Flere steder er det etablert brannslangeposter under bakken, og dette arbeidet skjer parallelt med utbygging av bossnettet.  Siden sist har vi også fått etablert en prototype av brannslageposten i Marken. Prototypen vil gi oss svar på tekniske spørsmål ved løsningen. Hvordan de vil komme til å se ut til slutt er enda ikke besluttet.  Riksantikvaren har bevilget ytterligere midler fra årets statsbudsjett (2020) slik at vi kan fortsette dette viktige arbeidet. Vi har tro på at det i løpet av i år og neste år vil komme flere permanente brannslangeposter som kan bidra til en rask og tidlig publikums(slokke)innsats ved brann.

Ta kontakt!

Dersom du er bekymret for ulovlig innredning av loft og kjellere, mangler ved elektriske anlegg, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, manglende eller sperrede rømningsmuligheter i boliger og forsøpling i bakgårder – si fra til oss!

Du kan melde inn din bekymringsmelding via våre nettsider eller direkte på tjenesten for bekymringsmeldinger: branntips.no. Du kan også ringe oss på 53 03 02 90, dersom det gjelder forhold som krever oppfølging samme dag.

110 ringer du kun ved akutt behov for hjelp ved brann og andre ulykker.

Ønsker dere en riktig god og branntrygg sommer!

 

Med vennlig hilsen
Bergen brannvesen