Før en ny barnehage kan starte opp, skal kommunen som barnehagemyndighet godkjenne virksomheten etter barnehageloven § 14. Kommunen har ansvar for at det blir etablert barnehager som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. 

Søk om godkjenning av barnehagen:

  • senest to måneder før barnehagen planlegger å starte opp. 
  • når du har gjennomført fysiske endringer av eksisterende barnehage.
  • når du får vedtak om ny helseverngodkjenning.

Søknadskjema for private barnehager

Søk om godkjenning av barnehage
Finn igjen et påbegynt skjema:
Gå via Min side oppe til høyre, logg inn med ID-porten, trykk på Fullfør Skjemaer. 
Nederst på siden finner du Mine saker. Her finner du Innsendte skjema og påbegynte saker.

Søknadskjema for kommunale barnehager

Send epost til Barnehagemyndighet@bergen.kommune.no, med informasjon om at dere skal søke godkjenning av barnehage, så oppretter vi sak i Bk360. Når saken er opprettet, legger dere selv dokumentene inn i saken.  
Benytt standardtekst i Bk360. Denne finner du i Word under fanen 360°. I menyen til høyre velger du: Byrådsavd. for barnehage og skole - Barnehagemyndighet - Godkjenning. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet skal etter barnehageloven sørge for at barnehagene i Bergen kommune blir drevet i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Barnehagemyndigheten avgjør søknad om godkjenning. Barnehagens egnethet blir vurdert etter barnehageloven § 1 om formål, § 1a om særlige formål og § 2 om barnehagens innhold.

Før du starter prosessen med å planlegge ny barnehage, kan du kontakte kommunen for å få informasjon og veiledning. Vi anbefaler at barnehagemyndigheten kommer tidlig inn i  søknadsprosessen. 

Kommune behandler søknader om tilskudd til private barnehager i tråd med retningslinjene for kommunalt tilskudd. Barnehagebruksplanen 2022-2035  for Bergen kommune regulerer etablering, nedlegging og endring av barnehagestrukturen.

Barnehageeier skal sende søknad om godkjenning til kommunen som barnehagemyndighet minimum to måneder før planlagt oppstart. Barnehagemyndigheten skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. I dette ligger at barnehagemyndigheten må klargjøre hvilke vilkår andre myndigheter har stilt før godkjenning kan gis.
Barnehagemyndigheten gjennomfører ferdigbefaring av barnehagens lokaler og uteområde minimum tre uker før barnehagen planlegger oppstart.

Vedlegg til søknad

Søknaden om godkjenning av barnehage må inneholde nok informasjon til at barnehagemyndigheten kan behandle søknaden. 

Plantegningene må gi barnehagemyndigheten informasjon om hvilken del av arealet som er planlagt som leke- og oppholdsareal. Søknaden skal også inneholde bemanningsplan, vedtekter, og politiattest dersom eieren oppholder seg i barnehagen eller på annen måte har mulighet til å være i direkte kontakt med barnehagebarna. Selv om du allerede har startet eller driver flere barnehager, skal du levere politiattest hvis du skal arbeide i den nye barnehagen.

Legg også ved relevante uttalelser fra andre myndigheter.

Barnehageloven § 10 regulerer barnehagemyndighetens ansvar.

Barnehagemyndigheten er gitt et særlig ansvar for å veilede søkeren i godkjenningsprosessen slik at søknaden inneholder tilstrekkelig informasjon. Veiledningsansvaret gjelder likt uavhengig av om det er kommunal eller privat søker. Veiledningen skal også ivareta prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

Barnehagemyndigheten veileder om de ulike kravene til etablering av barnehage, blant annet kommunale føringer og vilkår for kommunale tilskudd.

Lov om barnehager § 6: Virksomhetens plikt til å søke godkjenning

"Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når:

a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig   oppholdstid på mer enn 20 timer, og
b) antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og
c) virksomheten utføres mot godtgjøring. Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang."

Skal du starte barnehage, må du sende søknad om planuttalelse når du har plantegningene klare, og før du sender dem til godkjenning etter plan- og bygningsloven. 
Søk om planuttalelse

Lov om barnehager § 14 om godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter å ha vurdert barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Kommunen kan sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Du kan klage på kommunens vedtak til Statsforvalteren.

Kommunens vurdering

Rett til godkjenning etter barnehageloven innebærer ikke en automatisk rett til finansiering til private barnehager etter barnehageloven § 19 om kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager. 

Barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regler. En barnehage kan ikke kompensere for manglende finansiering gjennom foreldrebetaling.

Barnehageeier må dokumentere at inne- og utearealene tilfredsstiller kravene i loven og at driften er i samsvar med gjeldende regelverk. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og omtrent en tredjedel mer (cirka 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. 

Utearealet i barnehagen bør være rundt seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Søker barnehageeier om dispensasjon fra veiledende norm, krever kommunen en begrunnelse og vurderer saken.

Når en allerede godkjent barnehage foretar endringer av et visst omfang, skal barnehageeier melde dette til kommunen. Barnehagemyndigheten avgjør om  endringen  krever  ny godkjenning.

Hvis en barnehage flytter til et annet sted, vil endringen være så stor at den opprinnelige godkjenningen ikke er gyldig lenger. Barnehageeier må da søke ny godkjenning.

 

 

Private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet hvis barnehagen skal legge ned, skifte eier eller gjør andre organisatoriske endringer. Barnehagen må melde fra før endringen skal skje. Dette skal sikre at kommunen og Udir får tilstrekkelig informasjon for å ivareta sine oppgaver. Departementet kan gi forskrift om hva som skal regnes som organisatoriske endringer, og om hvordan meldeplikten skal gjennomføres.

Her finner du et skjema til å melde fra om endringer.

 

Kontakt barnehagemyndigheten for å få veiledning hvis du vurderer å etablere åpen barnehage eller familiebarnehage. Du finner søknadskjema øverst på siden.

Barnehagemyndigheten gjør et skriftlig enkeltvedtak etter forvaltningsloven med begrunnelse for hvorfor søknaden om godkjenning er innvilget, innvilget med vilkår eller avslått etter barnehageloven § 14.  Begrunnelsen inneholder en vurdering av barnehagens egnethet etter barnehageloven §§ 1, 1a og 2.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren i Vestland innen tre uker fra mottatt brev i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og
barnehageloven § 14 tredje ledd.     

Du sender klagen til barnehagemyndigheten som har fattet vedtaket. 

Adresse: 
Bergen kommune ved barnehagemyndigheten
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post: barnehagemyndighet@bergen.kommune.no

Bergen kommune ved barnehagemyndigheten
Postboks 7700
5020 Bergen

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.