Gå tilbake til:
Du er her:

Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring i ti skoleår. Hvis særlige hensyn foreligger, kan en elev helt eller delvis bli fritatt fra opplæringsplikten. Det er et lovfestet krav at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har vurdert om det er til det beste for eleven å bli fritatt.

Søknadsprosessen

Kontakt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i bydelen din, dersom du ønsker å få vurdert om særlige hensyn tilsier at barnet ditt helt eller delvis bør bli fritatt fra opplæringen. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Du må legge ved den sakkyndige vurderingen fra PPT.

Her finner du link til de pedagogisk psykologiske sentrene i Bergen. De har PPT som en underavdeling.

Du sender søknaden om fritak fra opplæringsplikten i vårt kontaktskjema som du finner her.

Eller per post til:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett – Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

I søknaden kreves skriftlig samtykke fra begge foreldre dersom begge har foreldreansvar.

Saksbehandling
Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis vi ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse. 

Kommunen skal skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til kommunen før klagefristen utløper.

Klagemulighet
Er du misfornøyd med avgjørelsen kan du klage til kommunen innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Kommunen kan veilede deg. 

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til Statsforvalteren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett -  Epost