Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring i ti skoleår. Hvis særlige hensyn foreligger, kan en elev helt eller delvis bli fritatt fra opplæringsplikten. Elever som mener de trenger det kan også søke om et ekstra år grunnskoleopplæring. 

Det er et lovfestet krav at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har vurdert om det er til det beste for eleven å bli fritatt. Kontakt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i bydelen din, dersom du ønsker å få vurdert om særlige hensyn tilsier at barnet ditt helt eller delvis bør bli fritatt fra opplæringen. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til Etat for skole i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Du må legge ved den sakkyndige vurderingen fra PPT.

Her finner du link til de pedagogisk psykologiske sentrene i Bergen. De har PPT som en underavdeling:

Du sender søknaden om fritak fra opplæringsplikten i vårt kontaktskjema. Klikk her for å finne kontaktskjema.

Eller per post til:
Byrådsavdeling for barnehage og skole – Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

I søknaden kreves skriftlig samtykke fra begge foreldre dersom begge har foreldreansvar.

Saksbehandling
Vi skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis vi ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse. 

I saksbehandlingen skal vi skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til kommunen før klagefristen utløper.

Klagemulighet
Er du misfornøyd med avgjørelsen kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Vi kan veilede deg på hvordan du sender en klage. 

Dersom vi opprettholder avgjørelsen blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Elever som mener de trenger det kan søke om et ekstra skoleår i grunnskolen. Det må være et reelt behov for et lengre opplæringsløp. Et ekstra skoleår kan derfor ikke brukes for å forbedre karakterer.

Du sender søknaden om ekstra år i grunnskolen i vårt kontaktskjema.

Eller per post til:
Byrådsavdeling for barnehage og skole – Etat for skole
Postboks 7700
5020 Bergen

I søknaden kreves skriftlig samtykke fra begge foreldre dersom begge har foreldreansvar.

Saksbehandling
Vi skal behandle henvendelsen så snart som mulig. Hvis vi ikke kan avgjøre saken innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse. 

I saksbehandlingen skal vi skaffe nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre saken. Det kan omfatte at vi må snakke med skolen barnet går på, foreldrene eller barnet selv. Det er ikke lovpålagt med en sakkyndig vurdering fra PPT, men kommunen kan bruke PPT for rådgivning. 

Deretter fatter vi et vedtak. Normalt får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med avgjørelsen. Hvis begrunnelsen ikke følger med vedtaket kan du henvende deg til kommunen før klagefristen utløper.

Klagemulighet
Er du misfornøyd med avgjørelsen kan du klage innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør bli endret. Vi kan veilede deg på hvordan du sender en klage. 

Dersom vi opprettholder avgjørelsen blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56

Klikk her for e-postadressen til Byrådsavdeling for barnehage og skole