Gå tilbake til:
Du er her:
Barn som leker Håvard Holme

Alle skoler og barnehager skal ha helseverngodkjenning. Det skal fylles ut søknadsskjema før det bygges/endres (planuttalelse) og når bygget nærmer seg ferdig (helseverngodkjenning). Det skal også søkes når driften endres (endret godkjenning). Det er Miljørettet helsevern som behandler søknadene. 

Når det planlegges en ny skole/barnehage, midlertidige erstatningslokaler eller en fysisk endring av eksisterende skole/barnehage (f.eks. utvidelse, ombygging eller omfattende rehabilitering) må man søke om planuttalelse. Søknadsskjemaene finner du nederst på denne siden. 

Et bra tidspunkt å sende inn planene på er når plantegningene er ganske klare, men før de er sendt inn til godkjenning etter plan- og bygningsloven. Formålet er at vi skal undersøke om prosjektet er i tråd med forskriften, samt avdekke eventuelle problemer mens prosjektet fortsatt er på planstadiet.

Etter at  søknaden er behandlet, vil dere motta planuttalelse med krav og anbefalinger.

Dersom dere gjør store endringer etter at vi har gitt en planuttalelse, kan dere søke om oppdatert planuttalelse.

Skoler og barnehager som er i drift uten gyldig godkjenning trenger ikke å søke om planuttalelse, men kan gå rett til godkjenningsskjemaene. 

Søknad om helseverngodkjenning skal fylles ut når:

  • det er avklart hvordan bygg, uteområde og driften skal være i et nytt/rehabilitert bygg. Bygget trenger altså ikke være ferdig bygget, så lenge plantegningene ikke skal endres.
  • det er etablert et internkontrollsystem. Alle internkontrollrutiner trenger ikke være etablert, men rammeverket og de rutinene som kan avklares før åpning må være der. 

Barnehagen/skolen vil motta vedtak om helseverngodkjenning først etter at vi har hatt ferdigbefaring og tilsyn med internkontrollsystem. 

Skoler gis kun én godkjenning, selv om enkelte skoler har bygg på flere steder. Alle lokalitetene må tilfredsstille forskriftens krav for at skolen skal bli godkjent. Det vil si at dersom ett av tre bygg er dårlig, vil ikke skolen bli godkjent. 

Barnehagebygg godkjennes hver for seg dersom foresatte kan velge hvilket sted de vil søke på når de søker om barnehageplass. Hvis ikke godkjennes barnehager også med kun én godkjenning. I oppveksttun godkjennes skoledelen og barnehagedelen hver for seg.

Dersom en barnehage/skole utvider med et nytt bygg, mens de eksisterende byggene ikke endres, vil vi gå gjennom hele barnehagen/skolen før godkjenning. Også de eldre byggene må tilfredsstille forskriftens krav for å kunne bli godkjent.

Når et nytt/rehabilitert bygg nærmer seg ferdigstillelse må barnehagen/skolen ta kontakt med oss på mhv@bergen.kommune.no for å avtale tidspunkt for ferdigbefaring. 

Ferdigbefaring skal gjennomføres minimum tre uker før åpning, og da skal barnehagen/skolen være ferdigstilt og møblert. 

Dette må dere legge ved når dere ber om ferdigbefaring: 

  • Dokumentasjon på at lekeplassutstyret oppfyller kravene i medhold av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Kontrollen må være utført av noen andre enn dem som har montert utstyret. 
  • Kopi av risikokartleggingen som barnehagen/skolen har utført av forhold som kan påvirke barnas/elevenes helse negativt. Dere kan lese mer om risikokartlegging her: Barnehage og skole

Ved ferdigbefaring ser vi på barnas/elevenes inne- og uteområder, med hovedvekt på sikkerhet og at barna/elevene vil få god nok plass. Vi vurderer også internkontrollsystemet som skal sikre at barnas/elevenes miljø ivaretas. 

Selv om internkontrollsystemet ikke alltid er helt ferdig i helt nye skoler og barnehager må minimum følgende være på plass:

  • Strukturen til internkontrollsystemet. Styrer/rektor må ha opplæring i dette.
  • Alle rutiner som kan være klare før åpning. 
  • Ansatte må minimum ha opplæring i rutiner for sikkerhet, beredskap og hvordan melde fra til barnevern. Barnehageansatte må også ha opplæring i rutiner for stell og måltid. Ansatte må kjenne til hvor førstehjelpsutstyret er, og hvordan førstehjelp ytes. 

Etter ferdigbefaring vil barnehagen/skolen motta ett av følgende: 

  • Vedtak om helseverngodkjenning, dersom internkontrollsystemet er gjennomgått og alt er i orden.
  • Vedtak om at forhold må rettes innen en frist. Barnehagen/skolen kan ikke få godkjenning før alle krav i forskriften er oppfylt, jamfør rundskriv I-1/2012. Dersom det vil ta mer enn 6 måneder å rette avvik har vi som praksis å vedta avslag på godkjenning. 
  • Vedtak om at barnehagen/skolen ikke kan åpne før forhold som kan føre til overhengende helsefare er rettet opp.

Dersom skolen eller barnehagen skal gjøre en driftsendring som ikke innebærer større bygningsmessige endringer kan dere benytte skjemaet Endret godkjenning av barnehage eller Endret godkjenning av skole. Dette skjemaet kan ikke benyttes dersom barnehagen/skolen ikke har gyldig helseverngodkjenning fra før. 

Driftsendringer i barnehager er for eksempel endring i friluftsgrupper, barnetall, aldersfordeling eller arealnorm. Dette skjemaet kan også brukes ved mindre endringer i lekeareal hvor barnetallet økes lite eller ingenting, for eksempel ved at utearealet utvides eller at personalrom og lekerom byttes om. 

Driftsendringer i skoler er for eksempel mindre bygningsmessige endringer, eller at skolen skal ta i bruk andre idrettshaller eller uteområder. 

Dersom det er mer enn 3 år siden vårt forrige stedlige tilsyn vil vi komme på nytt tilsyn før vi gir oppdatert godkjenning. 

Eier og leder/rektor/styrer må avklare hvem som har ansvar for å søke. Under står det informasjon om hvilket søknadsskjema dere skal bruke. Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med oss.

Voksenopplæring?

Voksenopplæring som tilbyr grunnskoleopplæring eller fag eller kompetanse tilsvarende videregående skole må også søke om godkjenning.

Familiebarnehage?

Familiebarnehager som mottar offentlig støtte skal søke på samme måte som andre barnehager.

Barnepass som ikke mottar offentlig støtte

Barnepasstilbud som er regelmessig, mer enn ti timer ukentlig og har tre eller flere barn til stede samtidig må søke om godkjenning etter forskriften. Dette kan være for eksempel dagmamma eller barnepark. 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett