Barn som leker Håvard Holme

Barnehager og skoler skal ha godkjenning etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, kapittel 3.

For å bli godkjent må barnehagen/skolen etableres, bygges og drives i samsvar med forskriften. 

Søknad skal fremlegges for kommunen når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av drift.  Først skal det søkes om planuttalelse, og deretter om godkjenning. Unntaket er i tilfeller der man kun gjør mindre driftsendringer, da kan man benytte forenklet søknadsskjema. 

Barnehager og skoler

Eier har ansvar for at søknadene blir sendt. Under står det informasjon om hvilket søknadsskjema dere skal bruke. Dersom dere har spørsmål kan dere ta kontakt med oss.

Familiebarnehage

Familiebarnehager som mottar offentlig støtte skal søke på samme måte som andre barnehager.

Barnepass som ikke mottar offentlig støtte

Barnepasstilbud som er regelmessig, mer enn ti timer ukentlig og har tre eller flere barn til stede samtidig må søke om godkjenning etter forskriften. Dette kan være for eksempel dagmamma eller barnepark. 

Åpen barnehage

Åpne barnehager som er godkjent etter barnehageloven må søke om godkjenning etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordning. 

Når det planlegges en ny skole/barnehage, midlertidige erstatningslokaler eller en fysisk endring av eksisterende skole/barnehage (f.eks. utvidelse, ombygging eller omfattende rehabilitering) må man søke om planuttalelse. Søknadsskjemaene finner du nederst på denne siden. 

Et bra tidspunkt å sende inn planene på er når plantegningene er ganske klare, men før de er sendt inn til godkjenning etter plan- og bygningsloven. Formålet er at vi skal undersøke om prosjektet er i tråd med forskriften, samt avdekke eventuelle problemer mens prosjektet fortsatt er på planstadiet.

Etter at  søknaden er behandlet, vil dere motta planuttalelse med krav og anbefalinger.

Dersom dere gjør store endringer etter at vi har gitt en planuttalelse, kan dere søke om oppdatert planuttalelse.

Skoler og barnehager som er i drift uten gyldig godkjenning trenger ikke å søke om planuttalelse, men kan gå rett til godkjenningsskjemaene. 

Se nettsidene våre om Krav og anbefalinger til skoler og Krav og anbefalinger til barnehager.

Søknad om helseverngodkjenning skal fylles ut når:

  • det er avklart hvordan bygg, uteområde og driften skal være i et nytt/rehabilitert bygg. Bygget trenger altså ikke være ferdig bygget, så lenge plantegningene ikke skal endres.
  • det er etablert et internkontrollsystem. Alle internkontrollrutiner trenger ikke være ferdige, men rammeverket og de rutinene som kan være laget før åpning må være på plass.  

Barnehagen/skolen vil motta vedtak om helseverngodkjenning først etter at vi har hatt ferdigbefaring. 

Skoler gis i utgangspunktet kun én godkjenning, selv om skolen har flere bygg. Barnehagebygg godkjennes hver for seg dersom foresatte kan velge hvilket sted de vil søke på når de søker om barnehageplass. Hvis ikke godkjennes barnehager i utgangspunktet også med kun én godkjenning. I oppveksttun godkjennes skoledelen og barnehagedelen hver for seg.

Dersom en barnehage/skole utvider med et nytt bygg, mens de eksisterende byggene ikke endres, vil vi gå gjennom hele barnehagen/skolen før godkjenning. 

Når et nytt/rehabilitert bygg nærmer seg ferdigstillelse må barnehagen/skolen ta kontakt med oss på mhv@bergen.kommune.no for å avtale tidspunkt for ferdigbefaring. 

Ferdigbefaring bør gjennomføres minimum tre uker før åpning, og da skal barnehagen/skolen være ferdigstilt og møblert. Dette er for at vi skal rekke å godkjenne barnehagen/skolen før åpning. 

Dette må dere legge ved når dere ber om ferdigbefaring: 

  • Dokumentasjon på at lekeplassutstyret oppfyller kravene i medhold av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Kontrollen må være utført av noen andre enn dem som har montert utstyret. 
  • Kopi av risikokartleggingen som barnehagen/skolen har utført av forhold som kan påvirke barnas/elevenes helse negativt. Dere kan lese mer om risikokartlegging her: Barnehage og skole
  • Vedlikeholdsplan. Se forskriftens veiledning til § 16 Vedlikeholdsplan for beskrivelse av hva planen må inneholde.

Ved ferdigbefaring ser vi på barnas/elevenes inne- og uteområder. 

 

Dersom skolen eller barnehagen skal gjøre en driftsendring som ikke innebærer større bygningsmessige endringer kan dere benytte skjemaet Endret godkjenning av barnehage eller Endret godkjenning av skole. Dette skjemaet kan ikke benyttes dersom barnehagen/skolen ikke har gyldig helseverngodkjenning fra før. 

Driftsendringer i barnehager er for eksempel endring i friluftsgrupper, barnetall, aldersfordeling eller arealnorm. Dette skjemaet kan også brukes ved mindre endringer i lekeareal hvor barnetallet økes lite eller ingenting, for eksempel ved at utearealet utvides eller at personalrom og lekerom byttes om. 

Driftsendringer i skoler er for eksempel mindre bygningsmessige endringer, eller at skolen skal ta i bruk andre idrettshaller eller uteområder. 

Som hovedregel kommer vi på nytt tilsyn før barnehagen/skolen kan godkjennes. Unntak er dersom det er kort tid siden forrige tilsyn, og barnehagen/skolen ikke har gjenstående avvik som må rettes opp. 

Søknader om helseverngodkjenning behandles etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

Forskriften er hjemlet i folkehelseloven.

Forskriftens veileder finner dere på nettsidene til Helsedirektoratet

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.