Foreldre og pårørende kan gå sammen om å opprette private boligprosjekter slik at deres voksne barn med utviklingshemming kan få egen bolig. Bergen kommune kan i slike tilfeller legge til rette for hjelp og oppfølging, og det er viktig å involvere kommunen tidlig.

For at private bogrupper skal fungere best bør antall beboere tilpasses på en slik måte at det fremmer en god og trygg bosituasjon for beboerne. Avhengig av beboernes bistandsbehov, og eventuelt behov for personell lokalisert i bygget, vil Bergen kommune vurdere å kjøpe en egnet leilighet til tjenestebase for våre ansatte. En slik tjenestebase vil også kunne yte tjenester til personer med utviklingshemming som ikke inngår i den private bogruppen. 

Helse- og omsorgstjenestene som gis beboerne i de private bogruppene gis som ordinære hjemmetjenester i den enkeltes egen leilighet. For enkelte beboere kan tjenestene også gis ambulant fra personell som ikke holder til i bygget. De private bogruppene er ikke lik kommunale bofellesskap der beboerne leier sine leiligheter, hvor fellesareal inngår og kommunen alltid har personalfasiliteter til sine ansatte. 

I tilfeller der kommunen ønsker å kjøpe leilighet til bruk som tjenestebase vil den tilpasses personellbehovet. Kommunen ønsker derfor å bli tidlig involvert i prosessen og du henvender deg da til:

Postmottak Byrådsavdeling for helse og omsorg 

Dimensjonering av tjenestebasen

Tjenestebasen er et arbeidslokale og skal tilfredsstille Arbeidstilsynet sine krav til utforming. Arealbehovet vil være differensiert ut fra den hjemmetjenesten som skal gis beboerne i leilighetene deres.

For å kunne vurdere hjelpebehovet trenger kommunen fullmakt fra foreldre/pårørende til å innhente nødvendig informasjon om beboerne. Vi ber derfor om at dere fyller ut skjemaene under og sender dem til Bergen kommune. 

Tas ut av venteliste for kommunalt bofellesskap

Personer som flytter inn i privateide leiligheter, blir tatt ut av venteliste for plass i kommunalt bofellesskap om de inngår i denne. 

Søknad om leilighet i kommunalt bofellesskap

Personer med utviklingshemming, som bor i foreldrehjem eller egen bolig og som av ulike grunner har behov for å flytte til et kommunalt bofellesskap, kan sende søknad til:

Forvaltningsenheten tjenester til utviklingshemmede 

E-post: FVETTU@bergen.kommune.no 
Besøksadresse: Bontelabo 2, 2. etg. 5003 Bergen
Postadresse:  Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede, Postboks 7700, 5020 Bergen.

  • Kontakt kommunen tidligst mulig for gode råd og hjelp i prosessen.
  • For at kommunen skal kunne vurdere bemanningsbehov trenger vi fullmakt fra foreldre eller pårørende slik at vi kan vurdere hjelpebehovet.

Skjemaene sender du til Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Når nye private boligprosjekter etableres, og Bergen kommune finner det hensiktsmessig å etablere en tjenestebase knyttet til prosjektet, skal kommunen som hovedregel eie tjenestebasen. Dette sikrer at personalfasilitetene utformes i samsvar med lover og forskrifter, og gir rom for nødvendige tilpasninger knyttet til eventuell endret bemanningssituasjon. 

Tjenestebasen skal inneholde nødvendige arealer for personalet. Om personellet ser mulighet for det, kan beboerne bli invitert inn til aktiviteter i tjenestebasen. Dette kan være felles måltider eller sosiale tilstelninger.

Kommunen etablerer ikke fellesareal for beboere i de private bogruppene. Beboerne står fritt til selv å etablere fellesarealer dersom de ønsker dette, men må da finansiere dette selv. Beboerne må også selv stå for renhold og vedlikehold av fellesarealet, samt regulere bruken. 

Som hovedregel vil kommunen opprette en tjenestebase i tilknytning til boligene dersom 80 prosent av beboerne har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
Det kan også være aktuelt med en tjenestebase dersom færre enn 80 prosent har behov for slike tjenester, men dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

De som etablerer private samlokaliserte boliger, kan få tilbake merverdiavgiftene både på oppførings- og driftskostnader dersom visse kriterier er oppfylt.

Ett av kriteriene er at 80 prosent av beboerne er innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Etter forskrift om MVA-kompensasjon er heldøgns helse- og omsorgstjenester definert som tjenester som ytes jevnlig av hjemmetjenestene. 

Se byrådssaken for mer informasjon om de økonomiske sidene ved private samlokaliserte boliger. 80 prosent-regelen er særlig nevnt i punkt 2.3 og 2.4.

Det gjøres oppmerksom på at Skatteetaten ikke gir kompensasjon for merverdiavgift knyttet til kostnader for etablering av fellesareal finansiert av beboerne, om ikke kommunen velger å leie tjenestebasen. Bergen kommune har som hovedregel at vi skal eie tjenestebasen som er arbeidsplass til våre ansatte. 

Ved etablering av privat samlokaliserte boliger for personer med funksjons- eller utviklingshemming kan beboere søke om startlån. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker.