Gå tilbake til:
Du er her:

Foreldre og pårørende kan gå sammen om å opprette private boligprosjekter slik at deres voksne barn med utviklingshemming kan få egen bolig. Bergen kommune kan legge til rette for hjelp og oppfølging. Derfor er det viktig å involvere kommunen tidlig.

Vår erfaring er at private bogrupper fungerer best med rundt åtte leiligheter. Avhengig av hjelpebehov, ønsker Bergen kommune å kjøpe en egnet leilighet som skal være tjenestebase for våre ansatte.

For å sikre at det kjøpes leilighet som er tilpasset bemanningsbehov og tjenestene beboeren har rett på, ønsker kommunen å bli tidlig involvert i prosessen. Du henvender deg da til:

Postmottak Byrådsavdeling for helse og omsorg 

Dimensjonering av tjenestebasen

Tjenestebasen er arbeidslokale og skal tilfredsstille Arbeidstilsynet sine krav til utforming og ivareta de kommunale romspesifikasjoner.

For å kunne vurdere hjelpebehovet og beregne bemanning knyttet opp mot de enkelte leilighetene i den private bogruppen, trenger kommunen fullmakt fra foreldre/pårørende. Vi ber derfor om dere fyller ut skjemaene under og sender til Bergen kommune. 

Tas ut av venteliste for kommunalt bofellesskap

Personer som flytter inn i egne leiligheter, blir tatt av venteliste for plass i kommunalt bofellesskap. Dersom du bor i egen bolig, men av ulike grunner har behov for å flytte til et kommunalt bofellesskap, må du sende søknad til:

Forvaltningsenheten tjenester til utviklingshemmede 

E-post: FVETTU@bergen.kommune.no 
Besøksadresse: Bontelabo 2, 2. etg. 5003 Bergen
Postadresse:  Forvaltningsenhet tjenester til utviklingshemmede, Postboks 7700, 5020 Bergen.

  • Kontakt kommunen tidligst mulig for gode råd og hjelp i prosessen.
  • For at kommunen skal kunne vurdere bemanningsbehov trenger vi fullmakt fra foreldre eller pårørende til å se på hjelpebehovet.

Skjemaene sender du til Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Når nye private boligprosjekter etableres, og Bergen kommune finner det hensiktsmessig å etablere en tjenestebase, skal kommunen som hovedregel kjøpe arealene som utgjør tjenestebasen.

Tjenestebasen skal inneholde nødvendige arealer for personal. Er det mulighet for det, vil vi kunne invitere beboere inn til aktiviteter i vår tjenestebase. Dette kan være felles måltider og andre sosiale tilstelninger.

Kommunen vil imidlertid ikke ha tilgjengelig fellesarealer og tjenestebasen vil dermed ikke kunne brukes som fellesområde for beboere. Beboerne står fritt til å etablere fellesarealer dersom de ønsker dette, men må da finansiere dette selv.

Dersom 80 prosent av beboerne har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, vil Bergen kommune opprette tjenestebase.
Det kan også være aktuelt med en tjenestebase dersom færre enn 80 prosent har behov for slike tjenester, men dette vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Dere som etablerer og bor i private samlokaliserte boliger, kan få tilbake merverdiavgiftene både på oppføring og drift dersom visse kriterier er oppfylt.

Ett av kriteriene er at 80 prosent av beboerne er innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Etter forskrift om MVA-kompensasjon er heldøgns helse- og omsorgstjenester definert som tjenester som ytes jevnlig av hjemmetjenestene. 

Se byrådssaken for mer informasjon om de økonomiske sidene ved private samlokaliserte boliger. 80 prosent-regelen er særlig nevnt i punkt 2.3 og 2.4.

Ved etablering av privat samlokaliserte boliger for personer med funksjons- eller utviklingshemming kan beboere søke om startlån. 

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker.