Ny sjanse

Ny Sjanse er et byomfattende kvalifiseringssenter administrativt tilknyttet NAV-Bergenhus. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn uten fast tilknytning til arbeidslivet som har rett til kvalifiseringsprogram.

Formålet med programmet er å gi grunnleggende kvalifisering og veiledning, der målet er arbeid.

Deltakere i Ny sjanse får en fast veileder, tett oppfølging og  mottar kvalifiseringsstønad.

Programmet følger de samme reglene som ellers i arbeidslivet. Veileder og deltaker lager et individuelt tilrettelagt program ut fra deltakerens behov, ressurser og ønsker for fremtiden.

Kvalifiseringssenteret tilbyr daglig undervisning som styrker mulighetene for arbeid og inkludering. Vi gir karriereveiledning, norsktrening, opplæring i digital kompetanse og kunnskap om samfunnslivet. I tillegg har vi kortere kurs, i samarbeid med eksterne fagpersoner, for jobb innen bl.a. renhold, barnehage eller pleie.

Ny Sjanse har et tett samarbeid med Nygård skole, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen.  Gjennom mange år har vi etablert et god samarbeid med bedrifter i offentlig og privat sektor, som kan gi arbeidstrening og muligheter for ansettelse.

Et av kvalifiseringstiltakene i Ny sjanse er Mat og prat. Tiltaket gir arbeidstrening gjennom produksjon av mat for catering, kantine og kafeteria.

Hvis du ønsker å delta i Ny sjanse, må du kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Før NAV søker deg inn i programmet, må de vurdere arbeidsevnen din for å finne ut av hvilke behov du har for hjelp for å komme i arbeid.

Følg lenke til denne innbyggerhjelpen. Her finner du oversikt over NAV kontor i Bergen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ny sjanse, kvalifiseringsenter for innvandrere. Kvalifiseringsenteret har lokaler i Nygårdsgaten 6.

Publikumshenvendelser:
Telefon 55 56 89 30 

Leder:
Hilde Eliassen telefon 55 56 89 24/94 50 25 13