Gå tilbake til:
Du er her:

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal få nødvendig oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

​​​​​​​Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er oppfølging og arbeidstrening for at du skal komme i arbeid eller aktivitet.

Du og veilederen din planlegger innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet skal være helårlig og på full tid. Du har rett til individuell plan.

Programmet kan inneholde:

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuell oppfølging og veiledning.

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet er 37,5 timer per uke, og har en varighet på inntil et år. NAV kan forlenge programmet med ytterligere ett år dersom NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

Hvem kan søke om plass?

Deltakere må være i yrkesaktiv alder, ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ha svært begrensede midler til livsopphold.

Programmet passer for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid eller aktivitet.
  • Har mottatt hjelpetiltak tidligere uten at det har ført til arbeid.
  • Har behov for hjelp og oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

Økonomiske forhold

Om du deltar i kvalifiseringsprogram, har du rett til kvalifiseringsstønad.
Kvalifiseringsstønaden er en kommunal skattepliktig ytelse og er satt til 2 G* for deltakere over 25 år, mens for deltakere mellom 18 og 25 år er stønaden satt til 2/3 av 2 G.

Dersom du har barn, får du barnetillegg.

* G står for Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpet endres årlig og gjelder fra 1. mai. Nærmere opplysninger finnes på nav.no

Slik søker du

For å delta i kvalifiseringsprogrammet, må du søke til ditt lokale NAV-kontor:

Før NAV avgjør søknaden din, skal de sørge for at saken din er så godt opplyst som mulig. NAV skal vurdere hvilke opplysninger som trengs for å behandle saken din, og hvordan de skal dokumenteres. Så langt det er mulig, skal opplysningene skaffes i samarbeid med deg.

Søknaden din blir deretter vurdert individuelt. NAV skal begrunne vedtaket, uansett om søknaden blir innvilget eller avslått. Hvis den blir innvilget, skal kvalifiseringsprogrammet starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før du begynner, må du gjennom en obligatorisk vurdering av arbeidsevnen din.

Behandlingstid

NAV skal behandle søknaden så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du få skriftlig beskjed om det. Du skal samtidig få opplyst når du kan forvente et vedtak.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, har du rett til å klage. Du må klage til NAV innen tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. NAV-kontoret kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.