Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra NAV om oppfølging og arbeidstrening. Målet er at du skal få nødvendig oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

Kvalifiseringsprogrammet er oppfølging og arbeidstrening for at du skal komme i arbeid eller aktivitet.

Du og veilederen din planlegger innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du har rett til individuell plan.

Programmet skal være helårlig og på full tid - 37,5 timer per uke.

Programmet kan inneholde:

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuell oppfølging og veiledning.

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet gis så lenge vilkårene for deltakelse er oppfylt, men ikke lenger enn to år. Når særlige grunner tilsier det, kan programmet forlenges med inntil ett år.

Deltakere må være i yrkesaktiv alder, ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ha svært begrensede midler til livsopphold.

Programmet passer for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid eller aktivitet.
  • Har mottatt hjelpetiltak tidligere uten at det har ført til arbeid.
  • Har behov for hjelp og tett oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

Alle som deltar i kvalifiseringsprogram, har rett til kvalifiseringsstønad.
Kvalifiseringsstønaden er en kommunal skattepliktig ytelse og er satt til 2 G* for deltakere over 25 år og ⅔ av 2 G for deltakere under 25 år. Det kan gjøres unntak for deltakere under 25 år som er etablert i egen bolig og har reelle boutgifter, disse deltakerne kan også innvilges stønad på 2 G.

Dersom du har barn, får du barnetillegg.

* G står for Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpet endres årlig og gjelder fra 1. mai. Nærmere opplysninger finnes på nav.no

Når du vil søke om kvalifiseringsprogram kan du enten be om en samtale med ditt lokale NAV-kontor, eller levere en søknad. Du kan da bruke dette skjemaet:

Før NAV avgjør søknaden din, skal NAV sørge for at saken din er så godt opplyst som mulig. NAV skal vurdere hvilke opplysninger som trengs for å behandle saken din, og hvordan opplysningene skal dokumenteres. Det vil alltid være nødvendig med en eller flere samtaler mellom NAV og deg før søknaden avgjøres. 

NAV skal begrunne vedtaket, uansett om søknaden blir innvilget eller avslått. Dersom søknaden blir innvilget, skal kvalifiseringsprogrammet starte senest seks måneder etter at du har søkt.

NAV skal behandle søknaden så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du få skriftlig beskjed om det. Du skal samtidig få opplyst når du kan forvente et vedtak.

Du kan klage på vedtaket. Du må sende eller levere klagen til NAV-kontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eller eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan NAV-kontoret  hjelpe deg med dette.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Statsforvaltaren som avgjør om klagen skal tas til følge.