For å få hjelp fra sosialtjenesten må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33 eller henvende deg  muntlig eller skriftlig til NAV-kontoret i bydelen du bor i. Hvis du ikke har fast bolig i Bergen, kan alle NAV-kontorene informere deg om  hvilket kontor du vil tilhøre.

 

NAV sosialtjeneste gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Informasjon om noen av tjenestene finner du under disse lenkene: 

Du kan få opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du søker andre tjenester. Eksempler på tema kan være økonomi, gjeld, arbeid, kvalifisering til arbeid, boligforhold og ulike stønadsordninger. 

NAV sosialtjeneste gir også noen tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til rusmiddelavhengige, og driver noen aktivitetstiltak. Du finner noe mer informasjon under disse lenkene:

NAV sosialtjeneste har et samarbeid med Gatelaget Brann

Alle NAV kontorene har samme telefonnummer: 55 55 33 33, tastevalg 1.

NAV sosialtjeneste har tilrettelagt for digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Du finner digital søknad i den blå fanen under.

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bruke vedlagte søknadsskjemaer:

Når du vil søke om andre tjenester enn økonomisk sosialhjelp, kan du bruke ett av disse skjemaene eller  be om samtale.

Digital søknad om sosialhjelp