Gå tilbake til:
Du er her:

Introduksjonsprogrammet er et opplæringstilbud til nyankomne flyktninger som er bosatt i Bergen kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Familiegjenforente til flyktninger kan søke seg inn. 

Målsettingen er  å bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og jobb.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnskunnskap, ulike kurs og arbeidspraksis.

Programmet er helårlig og på fulltid. Det lages en individuell plan for hver deltaker, med bakgrunn i opplæringsbehovet til hver enkelt. Varighet er ulik. Ny lov fra 1.januar gjelder for dem som har fått opphold fra og med 2021.  

Forutsetning for å delta er følgende:

 

 • du er i alderen 18 til 55 år
 • du har bodd i landet under 2 år

Ett av følgende kriterier gjelder for deltakelse i introduksjonsprogrammet:

 • Du er innvilget beskyttelse i Norge
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Hvordan komme inn i programmet?

Flyktninger som bosettes i Bergen kommune etter avtale med IMDi, får informasjon om introduksjonsprogram fra IMDi og vil få innkalling til inntakssamtale direkte fra Bergen kommune.

Følgende må selv søke seg inn i introduksjonsprogrammet:

 • Personer som kommer ved familiegjenforening
 • Personer som er for ung ved bosetting og fyller atten år før de har bodd 2 år i landet (gjelder kun for dem som fikk oppholdstillatelse  før 2021 og dermed omfattes av Introduksjonsloven)
 • Personer som av andre grunner kan ha rett eller plikt til program.

Se nærmere beskrivelse i hhv Introduksjonsloven og Integreringsloven (lenker finner du under avsnittet Lover og retningslinjer). 

For å søke deg inn benytter du det digitale skjemaet : "Søknad om inntak i introduksjonsprogram"

Familier med barn

For barna er barnehage og skole viktige integreringsarenaer.
Deltakere i introduksjonsprogram blir prioritert ved barnehageopptak. Skoletilbud til barna blir avtalt ved bosetting av familien.

Introduksjonsstønad med krav om deltakelse

Som deltaker får du introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad. For  personer under 25 år som omfattes av den nye Integreringsloven, er det i tillegg slik at de som  bor sammen med en eller to foreldre,  kun har rett på 1/3 stønad. 

Stønaden er betinget av aktiv deltakelse i programmet og ikke gyldig fravær fører til trekk i stønad, etter tilsvarende regler som for arbeidslivet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune behandler personopplysninger i forbindelse med tjenester vi leverer. Informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene, er beskrevet i følgende artikkel: Personvernerklæring for Bergen kommune.

Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven

Forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften), Kapittel 9. Behandling av personopplysninger

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling eller avslag på deltakelse
 • introduksjonsstønaden
 • vesentlige endringer i individuell plan
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (nytt navn fra 1.1.21 er Statsforvalteren, og for vår region er det Statsforvalteren Vestland), som avgjør om klagen skal tas til følge.

for nærmere info, se Integreringsloven, kap 8 

Eller lenke for Introduksjonsloven i neste avsnitt : "Lover og retningslinjer"

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for introduksjonsprogrammet. Merk at introduksjonsloven er gjeldende frem til 31.12.20 for dem som fikk oppholdstillatelse innen den datoen. Fra og med 1.1.2021 er introduksjonsloven ersattet av integreringsloven som gjelder for dem som har fått oppholdstillatelse fra og med 2021.

Ift bestemmelsene om hvem som kan delta og kommunens ansvar, se  introduksjonsloven § 2 og § 3, og integreringsloven § 8-12  

Søknad om inntak i introduksjonsprogram