Introduksjonsprogrammet er for nyankomne flyktninger som er bosatt i Bergen kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og deres familiegjenforente. 

Målsettingen er  å bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og jobb.

Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnskunnskap, ulike kurs og arbeidspraksis. Det kan også kombineres med deltidsjobb.

Programmet er helårlig og på fulltid. Det lages en integreringsplan for hver deltaker, med mål og innhold for programmet. 

Programmets varighet vil være fra 3 måneder til 3 år, basert på blant annet  den enkeltes utdanningsbakgrunn. Deltakere vil kunne avslutte i programmet før avtalt tid om de har kommet i jobb eller i utdanning.

Det er egne midlertidige regler for dem som har oppholdstillatelse etter Utlendingsloven § 34 (kollektiv beskyttelse). Se Integreringsloven Kap.6A

 

 • du er i alderen 18 til 55 år
 • du har bodd i landet under 2 år

Ett av følgende kriterier gjelder for deltakelse i introduksjonsprogrammet:

 • Du er innvilget beskyttelse i Norge
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år ved fremsatt søknad om familiegjenforening
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Flyktninger som bosettes i Bergen kommune etter avtale med IMDi, får informasjon om introduksjonsprogram fra IMDi og vil få innkalling til inntakssamtale direkte fra Bergen kommune.

Følgende må selv søke seg inn i introduksjonsprogrammet:

 • Personer som kommer ved familiegjenforening
 • Personer som fyller 18 år før de har bodd 2 år i landet (gjelder kun for dem som fikk oppholdstillatelse  før 2021 og dermed omfattes av Introduksjonsloven)
 • Personer som av andre grunner kan tilbys program

Se nærmere beskrivelse i hhv Introduksjonsloven § 2 og § 3, og Integreringsloven § 8 og § 9 (lenker finner du under avsnittet Lover og retningslinjer). 

For å søke deg inn benytter du det digitale skjemaet : "Søknad om inntak i introduksjonsprogram"

For barna er barnehage og skole viktige integreringsarenaer.
Deltakere i introduksjonsprogram blir prioritert ved barnehageopptak. Skoletilbud til barna blir avtalt ved bosetting av familien.

Som deltaker får du introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp

I følge integreringsloven har deltakere under 25 år rett på 1/3 eller 2/3 stønad, avhengig av om de bor sammen med foreldre eller alene. Bergen kommune har vedtatt, gjeldende fra 1.mars 2023, at deltakere under 25 år skal motta høyere introduksjonsstønad enn det som fremkommer av loven: Deltakere under 25 år som bor med en eller begge foreldrene skal motta 2/3 av 2G, mens deltakere under 25 år som ikke bor med en eller begge foreldrene skal motta 2G. 

Introduksjonsstønaden er betinget av aktiv deltakelse i programmet og ikke gyldig fravær fører til trekk i stønad, etter tilsvarende regler som for arbeidslivet.

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller krav om program (søknad) fremsettes. 

Bergen kommune behandler personopplysninger i forbindelse med tjenester vi leverer. Informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene, er beskrevet i følgende artikkel: Personvernerklæring for Bergen kommune. 

Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven

Forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften), Kapittel 9. Behandling av personopplysninger

 

Du kan klage på vedtak om

 • deltakelse i introduksjonsprogrammet
 • introduksjonsstønad
 • vesentlige endringer i individuell plan / integreringsplan
 • stans av programmet
 • godkjennelse av permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (nytt navn fra 1.1.21 er Statsforvalteren, og for vår region er det Statsforvalteren Vestland), som avgjør om klagen skal tas til følge.

for nærmere info, se Integreringsloven, kap 8 

Eller lenke for Introduksjonsloven i neste avsnitt : "Lover og retningslinjer"

Kommunen plikter å sørge for introduksjonsprogrammet. Merk at introduksjonsloven er gjeldende frem til 31.12.20 for dem som fikk oppholdstillatelse innen den datoen. Fra og med 1.1.2021 er introduksjonsloven ersattet av integreringsloven som gjelder for dem som har fått oppholdstillatelse fra og med 2021.

Ift bestemmelsene om hvem som kan delta og kommunens ansvar, se  introduksjonsloven § 2 og § 3, og integreringsloven § 8-9 og 12  

Ift midlertidige regler for personer  som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven  § 34 (kollektiv beskyttelse), se integreringsloven Kap.6A 

Søknad om inntak i introduksjonsprogram