Fritidstilskudd er en stønad til barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. 

Stønaden gis etter sosialtjenesteloven.  Stønadsordningen gjelder primært for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå. Alle som søker vil få en konkret vurdering.

Søknad om fritidstilskudd (økonomisk sosialhjelp) sender du til NAV i din bydel. 

Du kan søke digitalt på nav.no ved å logge på med elektronisk ID. Ektefeller må levere hver sin søknad.

Hvis du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du levere søknad på papir på ditt lokale NAV-kontor. Søknadsskjemaet og   "Vedlegg om barn" finner du her.

 

Det blir gitt stønad til fritidsaktiviteter med inntil 3 000 kroner per år til skolebarn og unge opp til 18 år.

Beløpet skal dekke dokumenterte utgifter til for eksempel innmelding, kontingent, utstyr og reiser som gjelder fritidsaktiviteter.

Stønaden kan fordeles på flere fritidsaktiviteter til ett og samme barn. 

Se også informasjon om aktivtetskortet, Bergen kommune - Aktivitetskortet for barn og unge 

NAV-kontoret vil behandle søknaden så snart som mulig. 

Dersom du ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage innenfor en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  Klagen sender du til det kontoret som har fattet vedtaket. I klagen bør du opplyse hva du ønsker endret. Dersom du ønsker det kan NAV-kontoret gi deg veiledning i forbindelse med  en eventuell klage.

Hvis NAV-kontoret ikke imøtekommer klagen, sender NAV-kontoret saken til Statsforvalteren i Vestland som er klageinstans.