Gå tilbake til:
Du er her:

Fritidstilskudd er en stønad til barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Dette er en stønadsordning for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå.

 

Hvordan søke?

Søknad om Fritidstilskudd sender du til NAV i din bydel. Søknaden skriver du på skjemaet "Søknad om sosialhjelp" som du finner under. 

 

 

Hvem kan søke om fritidstilskudd?

Denne stønadsordningen gjelder for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå.

Familier som har inntekt like over sosialhjelpsnivå, får en konkret vurdering av søknaden.

Hva blir det gitt stønad til?

Det blir gitt stønad til fritidsaktiviteter med inntil 3000 kroner per år til barn og unge fra første klasse og opp til 18 år.

Beløpet skal dekke dokumenterte utgifter til for eksempel innmelding, kontingent, utstyr og reiser tilknyttet aktivitetene.

Stønaden kan fordeles på flere fritidsaktiviteter til et og samme barn. 

Se også informasjon om Aktivitetskortet for barn og unge.

Behandlingstid og klagemulighet

NAV-kontorer skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan bli avgjort innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette. Du skal samtidig få beskjed om når du kan forvente at saken er ferdig behandlet.

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  Klagen sender du til det kontoret som har fattet vedtaket. I klagen skal du gjøre rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. NAV-kontoret plikter å veilede deg i forbindelse med  en eventuell klage.

Hvis vedtaket ikke blir omgjort av den som fattet det, blir saken automatisk sendt til Fylkesmannen som er klageinstans.

Søknad om sosialhjelp (pdf)