Gå tilbake til:
Du er her:
bål

15. april-15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen, med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann. Dette inkluderer også grilling, bruk av primus og andre kokeapparater. 

Hva kan du gjøre fra 15. april til 15. september?

Fra 15. april til 15. september kan du fremdeles grille, bruke bålpanne eller brenne hageavfall i din egen hage. Det er dessuten lov å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan føre til brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært nedbør over tid.

Bergen kommune har en rekke tilrettelagte bål- og grillplasser som kan benyttes hele året (se eget avsnitt under).

Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild er det bedre å droppe det. All bålbrenning utføres på eget ansvar.

 

Godkjente bål- og grillplasser

Det er etablert godkjente bål- og grillplasser på Fløyen (Fløysletten og Skomakerdiket) og Tennebekktjørna Friluftsområde. I tillegg er det godkjente bålplasser (ikke grill) på Munkebotn (to bålplasser), ved Myrdalsvatnet (Myrahuken) og ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet.

I Nygårdsparken og Nordnesparken er det godkjente grillplasser.

Spørsmål om brenning

Spørsmål om sikkerhet og brenning rettes til:
Bergen brannvesen, tlf: 53030000 
E-post: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

Spørsmål om forurensning, forsøpling og helseeffekter ved brenning rettes til: Etat for helsetjenester, tlf: 55565400,
E-post: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Meld inn klage på forurensning og forsøpling til Bergen kommune. 

Konsekvenser ved uforsvarlig brenning

Bergen brannvesen kan gi pålegg om å stanse brenning, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd. Politiet kan anmelde forholdet og eventuelt gi forelegg etter forurensingslovens § 7 og 28.

Ved overhengende fare kan Bergen brannvesen slukke bålet/ild, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 tredje ledd.

Bergen brannvesen melder fra om forurensning/forsøpling ved brenning til Etat for helsetjenester. I alvorlige tilfeller, ved gjentakelser og mistanke om lovbrudd, kan saken bli meldt til politiet, jf. forurensningsloven §§ 78-79.
Når brenningen etterlater seg bålrester og forsøpling, kan saken følges opp av Etat for helsetjenester som kan gi pålegg etter forurensningslovens § 7, ilegge forurensningsgebyr (§73), iverksette tiltak og kreve refusjon etter forurensningsloven § 74.

Engangsgrill

Vær svært varsom med bruk av engangsgrill. Slike er ofte årsak til gress- og skogbranner, samt branner i bosspann og bosscontainere. Plasser aldri engangsgriller på brennbart underlag. Engangsgriller slokkes helt med vann og legges i egen metallbeholder etter bruk.

Hageavfall

Det er lov å brenne hageavfall på egen eiendom hele året, men kun små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress og gammelt løv og planterester. Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

 

Bålpanne

Ved bruk av bålpanner gjelder samme regler som ved brenning av hageavfall på egen eiendom. I bålpanner skal man kun brenne tørr og ren ved eller bruke grillkull.

Ta hensyn til helse og luftkvalitet 

Ta hensyn til naboer og miljø. Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer.

Den som vurderer å brenne utendørs, må først forsikre seg om at røyk og bålrester ikke er til fare eller plage for andre mennesker eller dyr i omgivelsene rundt. En må være ekstra forsiktig i nærheten av barnehager, skoler, institusjoner og bolighus.

Bålvettreglene

Ved all brenning må man vise aktsomhet. Dette gjelder særlig i tørkeperioder og perioder med sterk vind. Følg disse bålvettreglene:

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Hold bålet under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og at de ikke er kledd i lettantennelig tøy.

• Slokk alltid bålet forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Husk at all bålbrenning skjer på eget ansvar.

Lag kompost eller lever til gjenvinning

Ved brenning av hageavfall går verdifullt materiale tapt. Planteavfall kan heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og god jord. En enkel hagekompost er lett å lage. Legg alt avfallet i en haug. Du kan også lage en karm rundt, for å holde komposthaugen på plass.

Man kan også enkelt levere inn hageavfall på gjenvinningsstasjoner. Alle gjenvinningsstasjoner i bergensområdet tar i mot hageavfall, bortsett fra Møllendalsveien og i Fusa. Renovasjonsselskapet lager god jord av hageavfallet ditt. 

Flatebrenning

Flatebrenning eller brenning av hogstavfall, samt gress- og lyngsviing må meldes til brannvesenet. Det skal være en ansvarlig leder for brenningen, det må utarbeides planer og sørges for at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Denne type brenning er tillatt også i tidsrommet fra 15. april til 15. september.