Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen tilbyr personer som bor eller oppholder seg i Bergen innlosjering etter akutt evakuering fra egen bolig eller oppholdssted, for eksempel ved brann eller naturhendelser. Kommunal innlosjering tilbys dersom de evakuerte ikke blir tilbudt annet tilbud eller skaffer seg egen innlosjering selv. 

Tilbudet om kommunal innlosjering er kostnadsfri og frivillig å benytte seg av. Bergen kommune er ikke lovpålagt å tilby slik innlosjering. 

 

Kommunal innlosjering tilbys første døgn etter evakuering på kommunens beredskapshotell, for tiden Scandic Kokstad på Kokstad i Bergen. Innlosjering innbefatter overnatting og bevertning, samt enkel bekledning og toalettsaker ved behov. Etter første døgn, forventes det at de evakuerte selv besørger og bekoster egen innlosjering videre.

 

Voksne og bemidlede personer forventes å besørge egen innlosjering etter første døgn. Normalt besørges slik innlosjering gjennom familie og venner, eller gjennom forsikringsselskap eller opprinnelig huseier. Dersom innlosjering ikke kan besørges på annen måte, vil de evakuerte måtte påregne å betale for videre opphold på hotell eller lignende selv. 

 

Ubemidlede personer må kontakte NAV for videre innlosjering etter første døgn. 

Transport til innlosjeringssted kan besørges av Bergen kommune dersom de evakuerte ikke tilbys annen transport eller kan besørge dette selv. 

Ved behov for transport, kontakt Samvirkevakten på telefon 53 00 55 00.

 

Bergen kommune kan tilby psykososial oppfølging til evakuerte ved behov.

Ved behov for psykososial oppfølging, kontakt Samvirkevakten på telefon 53 00 55 00.