Kommunen tilbyr personer som bor eller oppholder seg i Bergen innlosjering etter akutt evakuering fra egen bolig eller oppholdssted, for eksempel ved brann eller naturhendelser. Kommunal innlosjering tilbys de evakuerte som ikke kan skaffe egen innlosjering selv.

Tilbudet om kommunal innlosjering er gratis og frivillig å benytte seg av. Bergen kommune er ikke lovpålagt å tilby slik innlosjering. 

 

Kommunal innlosjering tilbys første døgn etter evakuering på kommunens beredskapshotell. Dette koordineres av nødetatenes innsatsledelse. Innlosjering innbefatter overnatting og bevertning, samt enkel bekledning og toalettsaker ved behov. Etter første døgn, forventes det at de evakuerte selv besørger og bekoster egen innlosjering videre.

 

Voksne og bemidlede personer forventes å besørge egen innlosjering ved en evakuering. Normalt besørges slik innlosjering gjennom familie og venner, gjennom forsikringsselskap eller gjennom huseier. Dersom innlosjering første døgn ikke kan besørges på annen måte, kan de evakuerte innvilges overnatting på kommunens beredskapshotell første døgn. Påfølgende døgn for opphold på hotell må de evakuerte påregne å betale selv. 

 

Ubemidlede personer må kontakte NAV for videre innlosjering etter første døgn. 

Transport til innlosjeringssted kan besørges av Bergen kommune dersom de evakuerte ikke tilbys annen transport eller kan besørge dette selv. 

Behov for transport koordineres gjennom nødetatenes innsatsledelse.

 

Bergen kommune kan tilby psykososial oppfølging til evakuerte ved behov.

Ved behov for psykososial oppfølging, kontakt Livskrisehjelpen: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/akutt-helsehjelp/livskriser/hjelp-til-mennesker-i-livskrise

Utenom Livskrisehjelpens åpningstider kan Bergen legevakt kontaktes på tlf: 116 117.