Barnevernet mottar og bosetter enslige mindreårige barn og ungdommer som kommer til Bergen kommune. Barnevernet tilbyr ulike tiltak, som avhenger av barnets modenhet, alder og behov.

Fosterhjem er foretrukket som omsorgs - og integreringstiltak for de yngste enslige mindreårige flyktningene. For ungdom over 15 kan fosterhjem være aktuelt, men vanligvis velger de seg andre løsninger.
Det er behov for flere fosterhjem.

Ta kontakt med Bufetat dersom du vurderer å bli fosterhjem. Se også avsnitt lenger nede på siden. 

Bergen kommune har egne barnevernsinstitusjoner for enslige mindreårige flyktninger. De fleste plassene er for yngre ungdom som ikke ønsker seg fosterhjem, eller ungdom som har bruk for tett oppfølging og et miljøterapeutisk tilbud.

De fleste plassene er langtidsplasser, men også noen korttidsplasser som brukes til utredning og i påvente av fosterhjem eller en annen omsorgsløsning.Kommunens barneverninstitusjoner for enslige mindreårige er små, og skal i størst mulig grad ligne et familiehjem.

Barnevernet driver flere bofellesskap og kollektiver.  Kollektivene er små og bemannet på ettermiddag og natt. Tre eller fire unge deler en leilighet, men de har separate husholdninger.

Dette tilbudet gis til de eldste og mest uavhengige ungdommene.

Noen unge er klar for å bo på hybel når de kommer til Bergen. De fleste hybelboerne har bodd i andre tiltak før de flytter for seg selv.

Alle ungdommer som bor i hybel, får støtte fra miljøterapeuter i oppfølgingsteam.

Bergen kommune trenger vertsfamilier, fosterfamilier og støttefamilier som kan bidra til at unge flykninger skaper seg et nytt liv i Bergen.

Dette er enslige mindreårige flyktninger som er kommet til landet uten foreldre eller andre omsorgspersoner.

Ungdommene har oppholdstillatelse, går på skole og får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Hva gjør en vertsfamilie?

Utfordringene for en ungdom som skal skape seg et nytt liv i Bergen er mange. Vertsfamilien skal være den ekstra voksenkontakten som vil bidra til å skape trygghet og tilhørighet.

Målet er at ungdommen skal bli kjent i nærområdet, få nye erfaringer og lære seg nye ferdigheter. Det kan handle om hjelp til å fikse praktiske ting i boligen, introduksjon til fritidstilbud i nærmiljøet, bli invitert til en søndagstur, en middag eller et kveldsmåltid og liknende.

Dersom du/dere har en hybel eller leilighet tilknyttet egen bolig, som for eksempel en sokkelleilighet til utleie, kan dere bli vertsfamilie.

Å være vertsfamilie forutsetter at du har interesse og engasjement for ungdom generelt, og for enslige mindreårige flyktninger spesielt.

Vertsfamilien har fast kontaktperson i Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger.

Slik blir du vertsfamilie

For å bli vertsfamilie for en enslig mindreårig flyktning, må du gjennom en godkjenningsprosess. Taushetserklæring underskrives og politiattest fremlegges som del av godkjenningsprosessen. Barnevernstjenesten for enslige mindreårige flyktninger inngår oppdragsavtale med husvertene som godkjennes. Avtalen skrives normalt for 12 måneder, med en måneds gjensidig oppsigelse. Det er mulig å forlenge vertsfamilieoppdraget. Vertsfamiliene mottar arbeidsgodtgjøring i tillegg til husleie for boenheten de leier ut.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du ønsker å være vertsfamilie eller vil ha mer informasjon.

Støttefamilie

Vi er også interessert i å komme i kontakt med familier som vil bidra som støttefamilier på andre måter enn nevnt ovenfor.

Kontakt

For mer informasjon om å bli vertsfamilie eller støttekontakt, ta kontakt med Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger, telefon 55 56 86 70 eller send e-post: barneverntjenestenEMF@bergen.kommune.no.

Bli fosterhjem

Som fosterforelder har du den daglige omsorgen for barnet, med alt det innebærer. Fosterhjem får arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Kontakt: Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger (se kontaktinfo over) eller Bufetat v/ Fosterhjemstjenesten i Bergen, mobil 466 19 000 eller send epost: fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no

Har du tid og lyst å være med å gjøre en forskjell for flyktninger i Bergen? Mandag og tirsdag klokken 16.00–19.00 har barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger leksehjelp i Bergen  sentrum for våre ungdommer. 
Lokalene er åpne fra klokken 15.00 og det blir servert en enkel middag før en begynner på lekser. De fleste som bruker tilbudet går på videregående skole. Det er stor etterspørsel etter realfag og helsefag, men og andre fag. Ungdommene som bruker tilbudet er svært motivert og i tillegg til å få hjelp med lekser er det en gruppe som ønsker å ha en samtalepartner for å bli bedre i norsk og lære om samfunnet. Oppdraget følger skoleruten og lønnes som støttekontakt. 

Vil du vite mer? Kontakt Jorunn.drotningsvik@bergen.kommune.no