Illustrasjon: Jeyla Rustamova

Denne siden er for deg som har en relasjon til personer som strever med psykisk helse og/eller rusutfordringer. Her vil du finne informasjon om dine rettigheter som pårørende og hvor du kan henvende deg for å få veiledning og støtte.

Du er pårørende hvis du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsvariasjon eller en avhengighet. 

Du kan for eksempel være et familiemedlem, en venn eller nabo. Vi skiller mellom nærmeste pårørende og øvrige pårørende når det kommer til rettigheter. Det er hovedpersonen selv som definerer hvem hen regner som sin nærmeste pårørende.

Barn som pårørende vil si barn under 18 år av personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade. Begrepet skal forstås uavhengig av formalisert omsorgssituasjon. Barn som pårørende omfatter personens egne barn, stebarn og fosterbarn. Barn kan også være pårørende av søsken som mottar helse- og omsorgstjenester. Det å ha en søster eller bror med alvorlig eller kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne, psykiske utfordringer eller rusmiddelproblemer vil virke inn på hverdagslivet til søsken på ulike måter.

Pårørende skal møtes individuelt og ut fra den livssituasjonen de er i. Pårørende skal tas på alvor og, når pårørende selv ønsker det, inviteres inn i helse- og omsorgsarbeidet som en viktig samarbeidspartner.
 

Pårørende har rett til generell veiledning. 

Illustrasjon: Jeyla Rustamova

Helsetjenesten har en veiledningsplikt som innebærer at pårørende
som henvender seg, skal få:
-generell informasjon om rettigheter
-vanlig praksis på området
-saksbehandling, 
-mulighet for opplæring
-generell informasjon om utfordringer knyttet psykiske helse og rusmiddelbruk.

En person kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. Det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, klage på vedtak mv. Personen bestemmer selv hvem som skal være nærmeste pårørende. Personen kan fritt velge en person i sin familie eller omgangskrets.

Som regel vil det være én hovedpårørende, men personen kan utpeke flere om det er ønskelig. Den som personen oppgir som nærmeste pårørende, har ikke plikt til å påta seg oppgaven. Valg av nærmeste pårørende kan når som helst endres.

Les mer i Helsedirektoratets brosjyre om pårørendes rettigheter.

“Pårørende som har fullmakt til å representere pasient eller bruker, har rett til å klage på vegne av pasienten/ brukeren. De kan klage på at pasienten eller brukeren ikke har fått oppfylt sine rettigheter til nødvendig helse- og omsorgstjenester, kvalitet på tjenestene, medvirkning, informasjon og journalinnsyn. Nærmeste pårørende kan også klage hvis de mener at de som pårørende ikke har fått oppfylt sine rettigheter til medvirkning, informasjon eller journalinnsyn”.  Helsedirektoratets pårørendeveileder

Pårørende som har fullmakt til å representere pasienten eller tjenestebrukeren, kan klage på at pasienten/tjenestebrukeren ikke har fått oppfylt sine rettigheter til nødvendig helsehjelp, medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. 

Nærmeste pårørende kan også klage dersom de ikke selv har fått oppfylt sine rettigheter til medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn. 

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen sendes den som har truffet avgjørelsen. Fristen for klage er fire uker etter at nærmeste pårørende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. Klagen skal være skriftlig, og bør nevne hva det klages på og gi opplysninger som kan være av betydning for behandlingen av klagen.

Pasient og brukerrettighetsloven 

Det finnes flere organisasjoner og tilbud for deg som pårørende, som ikke driftes av kommunen:

Viktigheten av å fylle dagene med meningsfullt innhold gjelder oss alle, også pårørende. Vi har laget en oversikt over ulike tilbud som finnes her i Bergen, se gjerne om det er noe for deg eller den du er pårørende for her:

Fyll Dagene Bergen

I tillegg tilbyr flere av bruker og pårørendeorganisasjonene i Bergen både kurs og veiledning for pårørende, en oversikt over de fleste av disse finner du her.