Voksne som på grunn av sykdom eller skade har fått vansker med syn, språk eller tale kan få hjelp av synspedagoger og logopeder.

Synspedagogene i Avdeling for logopedi og synspedagogikk arbeider med kartlegging og oppfølging av voksne. 

Om du er blind, delvis synshemmet eller har fått vansker med synet på grunn av sykdom eller skade, kan du få hjelp av synspedagog i forbindelse med habilitering eller rehabilitering.

Synspedagogene kan bistå med:

 • Synstrening etter hjerneslag. 
  Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, opplæring i kompenserende ferdigheter og tilrettelegging. Innsikt i egen synsfunksjon og konsekvenser av endret eller nedsatt synsfunksjon er en viktig del av arbeidet.
 • Opplæring i bruk av digitale hjelpemidler for synshemmede. 
  Dette kan være hjelpemidler eller programmer formidlet av NAV, som Daisyspiller eller forstørrende programvare for PC/Mac. Vi arbeider også med bruk av annen hverdagsteknologi for blinde/svaksynte, som smarttelefon og nettbrett, iPhone og iPad.
 • Mobilitet- og orienteringsteknikker for å kunne ferdes ute og inne , alene eller ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler.
 • Innføring i grunnleggende bruk av punktskrift.
 • Generell synspedagogisk rådgiving.

Synsvansken bør være utredet av øyelege eller optiker før du kommer til oss.

Logopedene i Avdeling for logopedi og synspedagogikk gir tjenester til mennesker som har fått vansker med språk etter skade eller sykdom, og har behov for habilitering eller rehabilitering. 

Aktuelle fagfelt som logopedene har oppfølging på:

 • språkvansker (afasi)
 • talevansker (dysartri og taleapraksi)
 • spise –og svelgvansker
 • vurdering av kompensatoriske tiltak ved kommunikasjonsvansker

Fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden. Skjemaet gjelder søknad om oppfølging både hos synspedagog og logoped.

Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt skjema, er du velkommen til oss i Sandbrogaten 5 for å få hjelp til å søke.

Adresse:

Avdeling for logopedi og synspedagogikk
Enhet for koordinering og rehabilitering
Sandbrogaten 5
5003 Bergen 

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ringe oss på telefon: 55 56 51 20, eller sende e-post til: Enhetforkoordineringogrehab@bergen.kommune.no
 

Tjenesten er gratis.

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om logoped eller synspedagog