Ved dagsenter kan personer med utviklingshemming delta på for eksempel forming, fysisk aktivitet, kreativ utfoldelse og produksjon av varer og tjenester.

Dagtilbud retter seg til deg over 18 år som har en utviklingshemming og som ikke har andre aktivitetstilbud som for eksempel videregående skole, arbeid eller tilpasset aktivitet i bolig.

Det er et mål at alle personer med utviklingshemming skal ha meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Et tilpasset dagtilbud bidrar til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre. Du kan også kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagplass. 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse for vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

Tjenesten er gratis, men du må betale egenandel for transport.
Se oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger.

 

Dagtilbud er en av tjenestene kommunen tilbyr for å oppfylle sine forpliktelser etter helse - og omsorgstjenesteloven.

Det er ikke en tjeneste kommunen er pålagt å ha etter § 3-2, men må overfor mange brukere likevel inngå i tjenestetilbudet for at det skal kunne sies å være forsvarlig og verdig, jamfør § 4-1.

Et tilpasset dagtilbud kan sikre at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre jamfør § 1-1 nummer 3. 

Lover

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester