Har du mistanke om alvorlig psykisk sykdom i familien eller hos en bekjent, kan du kontakte personens fastlege, Livskrisehjelpen på tlf.55 56 87 54 eller Bergen legevakt på tlf. 116 117

Ved akutt fare for liv og helse :Ring 113

Klikk her for å kontakte Psykisk helse dersom behovet ikke er akutt

Som regel vil fastlegen prøve å få til en frivillig undersøkelse. Hvis personen det gjelder ikke har fastlege i Bergen, må ofte Legevakten involveres.

Dersom en person med mistenkt alvorlig psykisk sykdom unndrar seg en frivillig undersøkelse, kan Kommuneoverlegen bestemme at legeundersøkelse skal gjennomføres mot personens egen vilje.

Psykiatriambulansen vil deretter bringe vedkommende til fastlegen eller legevakten. Undersøkende lege må så vurdere hvilken helsehjelp pasienten trenger.

Et vedtak om tvungen legeundersøkelse skal være skriftlig og opplyse om hvem som eventuelt har fremsatt begjæring og gitt uttalelse i saken.

Det skal også fremgå hvilke frivillige tiltak som har vært forsøkt. I henhold til Forvaltningsloven skal pasienten som hovedregel forhåndsvarsles om vedtaket. Varsling kan unnlates dersom det medfører fare for at pasienten unndrar seg undersøkelsen.

Se også helsenorge.no om tvungent psykisk helsevern.

Meldes bekymringen til psykisk helse i Bergen kommune vil psykisk helse i det byområdet   undersøke og følge opp bekymringsmeldingen i løpet av 3 virkedager. Du vil ikke få tilbakemelding på hvordan den er fulgt opp.

Send bekymringsmeldingen via skjemaet du finner i den blå boksen under dersom det ikke er akutt far for liv og helse. Du må da logge deg inn med minID

Kontakt personens fastlege. Dersom fastlegen ikke er kjent kan du ringe Helfo på tlf  23 32 70 00 for å få navnet på fastlege . 

Du kan også melde fra til en av de lokale avdelinger for psykisk helse, til Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt på telefon 55 56  87 54, eller til Bergen legevakt på telefon 116 117 (døgnvakt).

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113.

Bekymringsmeldingen skal helst være skriftlig, men personsensitiv informasjon skal aldri sendes via e-post.

I hastetilfeller gjelder telefonisk formidling av bekymringsmeldingen.

Send bekymringsmeldingen via skjemaet du finner i den blå boksen under dersom det ikke er akutt far for liv og helse. Du må da logge deg inn med minID. Bekymringsmeldingen blir da sendt til psykisk helse i Bergen kommune. 

Når det foreligger et vedtak om tvungen legeundersøkelse, trenger pasienten ikke betale egenandel for undersøkelsen.

 

Bekymringsmelding til Bergen kommune