Bergen Kommune tilbyr psykisk helsehjelp i ulike tjenester. Det er også ulike kriterier for hvor omfattende hjelp du kan få. Under kan du finne ut mer om våre psykiske helsetjenester og hvordan du kan søke om disse.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis tilbud til voksne som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende rusvansker. Målet med tjenesten er å gi behandling og hjelp tidlig for å forebygge sykdomsutvikling.

Tilbudet gis i en etableringsfase kun til personer som er bosatt i Arna, Bergenhus, Årstad og Åsane. Etter hvert vil kapasiteten utvides og tilbys til hele Bergen. Nedre aldersgrense er 16 år.

Rask psykisk helsehjelp er basert på kognitiv atferdsterapi. For å ha best mulig utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at en har kapasitet til å arbeide med verktøyene i hverdagen. Dette betyr i praksis å ta i bruk ulike skjema og teknikker over tid for å bli mer bevisst på sammenhengen mellom kropp, følelser, handlinger og tanker. 

Finn mer informasjon om RPH her

Bergen kommune har et variert aktivitetstilbud for personer som har psykiske utfordringer. Aktivitetssentrene er lokalisert i  hvert byområde. Tilbudene inneholder kreative, kulturelle og fysiske aktiviteter eller bare en sosial møteplass. Du kan benytte det senteret du ønsker uten henvisning.

Du trenger ikke å sende søknad for å delta på aktivitetstilbudene. Hvis du tilhører målgruppen, kan du gjøre deg kjent med de ulike tilbudene og selv ta kontakt med det aktivitetssenteret du ønsker.

Bergen kommune har en rekke byområder med aktivitetssentre. Under er aktivitetssenter lenket til byområde.

Bergen RecoverySkole tilbyr kurs for personer som vil forstå fysiske og psykiske helseutfordringer og tilføre kunnskap som kan bidra til egen recovery og ta bedre styring over eget liv.  Kursene produseres i samarbeid mellom personer med erfaringskompetanse og fagkompetanse og skal fremme likeverd.

Les mer om Bergen RecoverySkole

 

IPS – individuell jobbstøtte er et tilbud til mennesker med alvorlige rus- og eller psykiske helseutfordringer som ønsker bistand til å komme ut i ordinært, lønnet arbeid.

Les mer her!

Mestringsteamet kan hjelpe personer som ønsker bistand fra etat for psykisk helse og rustjenester til å etablere seg i bolig.

Dette kan være å leie kommunal bolig, leie privat eller kjøpe via startlån/egenkapital. 

Les mer her!

Dette er en nettside med oversikt for deg som ønsker å komme i gang med en eller flere aktiviteter og tilbud i Bergen. Målgruppen er tiltak og tjenester innen rusfeltet, psykisk helse, fengsel og mennesker med behov for rehabilitering og ettervern.

Fyll Dagene Bergen er også en årlig recovery og aktivitetsmesse der ulike tilbud og tjenester står som utstillere og inviterer til en hyggelig uformell prat.

Les mer her!

Oppfølgingstjenesten gir tjenester til personer over 18 år som har alvorlig psykisk lidelse som medfører funksjonstap og som er i behov av nødvendig helsehjelp. Det er forvaltningsenheten psykisk helse som vurderer rettigheten til oppfølging av oppfølgingstjenesten

Den individuelle oppfølgingen skal bidra til at tjenestebruker skal mestre sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne. Oppfølgingen har en recoveryorientert tilnærming med fokus på tilhørighet, håp, identitet og selvbestemmelse. Videre skal den bidra til at den enkelte mottar nødvendige helse- og omsorgstjenester for å kunne bo i egen bolig. 

I tillegg gis det tilbud om oppfølging i gruppe eller andre tjenester med mål om å fremme personlig vekst, selvstendighet og god mestring av hverdagslivet. Tjenester tilbys etter en konkret vurdering og i henhold til oppfølgingsplan for den enkelte tjenestebruker.

Oppfølgingen ytes på en måte som tilrettelegger for brukermedvirkning og myndiggjøring ved å aktivt bidra til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og muligheter. Dette gjøres ved å tilby individuell plan og/eller ansvarsgruppe, samt gjennom tjenestebrukers medvirkning i utarbeidelse av oppfølgingsplanens innhold og formål. Den som mottar tjenester, må forvente en egeninnsats for å oppnå endring eller bedring i sin egen helsetilstand.

 

Føler du deg nedstemt eller deprimert på en måte som gjør at det går ut over evnen til å fungere i hverdagen? Kurs i depresjonsmestring kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte. Du kan finne mer informasjon om når det er kurs her

 

 

 

Etat for psykisk helse og rustjenester har rundt 350 plasser i ulike og tilrettelagte botilbud. Botilbudene har varierende grad av tjenesteyting for personer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser.

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Søkere må være diagnostisert av den psykiatriske spesialisthelsetjenesten og den medisinske og sosiale situasjonen må være kartlagt. Den første behandlingsfasen skal være gjennomført før søknad blir sendt. Det må være grunn til å tro at lidelsen vil være langvarig og at botilbudet vil være nødvendig for å mestre det å bo selvstendig.

Les mer om tilrettelagte botilbud her

Søknad sendes elektronisk til forvaltningsenhet psykisk helse. Søknad sendes ved å trykker her!

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det er en mulighet for at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få denne ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen.

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Har du spørsmål om søknadsprosessen eller andre spørsmål til forvaltningsenhet psykisk helse kan du kontakte oss epost: forvaltning.psykiskhelseogrustjeneste@bergen.kommune.no eller på telefon: 55 56 84 70. Telefonen er åpen mellom klokken 10:00-11.30 og 12:30-14:00.

Om du ønsker utredning, behandling eller rehabilitering for psykiske lidelser kan du ta kontakt med fastlege, legevakt eller helsestasjon for å få en henvisning. For mer informasjon om behandlingstilbud og de lokale distriktspsykiatriske sentere trykke her!

Er du pårørende til noen med psykiske helseproblemer, kan du også kontakte avdeling for psykisk helse i den bydelen der du bor. 

 

Andre nettsider for pårørende er

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse(Hjem - LPP - Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)

Helse Norge (Psykisk helse og rus - tilbud for pårørende - helsenorge.no)

Mental Helse (Gode råd til deg som er pårørende - Mental Helse)

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester