Har du ansvar for barn fra 0 til 18 år med store omsorgsbehov? Da kan du ha rett på avlastning. Bergen kommune tilbyr avlastningstjenester til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med psykiske helseutfordringer og langvarige og sammensatte behov.  

Avlastning er en tjeneste som først og fremst skal avhjelpe foreldre og gi mulighet til nødvendig fritid, yrkesaktivitet, familieliv og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Vedtak om avlastning fattes av Forvaltningen etter omsorgspersoner sine rettigheter i Helse- og omsorgstjenesteloven. Det miljøterapeutiske innholdet i avlastningen skal være tilpasset det enkelte barn og ungdom for å fremme læring, mestring og sosial fungering. Aktivitetene skal være meningsfylte og stimulere til utvikling. Behovet for miljøterapeut i avlastningstilbudet vurderes av Barne- og familiehjelpen i samarbeid med Forvaltningen.  

Avlastningstilbudet er arenafleksibelt og kan utføres i eller utenfor hjemmet. Tjenesten er i dag et timebasert tilbud på dag- og kveldstid og helg. Miljøterapeutisk avlastning gir brukerne individuell oppfølging av miljøterapeut. Et godt og fleksibelt samarbeid med familiene er en viktig del av det helhetlige tjenestetilbudet. Barn og unge med særlig behov for fagutdannet støttekontakt kan få innvilget miljøterapeut i tjenestetilbudet.   

Avlastning med miljøterapeutisk oppfølging:  

 • Vedtak om avlastning fattes på bakgrunn av foreldres rettigheter. 
 • Tilbud om koordinerende ansvar for barnets/ungdommens individuelle plan.  
 • Aktiv deltakelse for familiene i utformingen av det miljøterapeutiske innholdet.  
 • Evaluering av tjenesten. 

Støttekontakt med miljøterapeutisk oppfølging:  

 • Vedtak om støttekontakt fattes på bakgrunn av barnets/ ungdommens rettigheter.  
 • Hvis aktuelt: Tilbud om koordinerende ansvar for barnets/ungdommens individuelle plan.  
 • Aktiv deltakelse for familiene i utformingen av det miljøterapeutiske innholdet.  
 • Evaluering av tjenesten.   

Du kan få avlastning om du er pårørende til barn med omfattende omsorgsbehov som gir deg et særlig tyngende omsorgsarbeid.  

Noe av det kommunen legger vekt på når vi gir tilbud om avlastning er:   

 • Antall timer per måned med omsorgsarbeid  
 • Om omsorgsarbeidet er særlig fysisk eller psykisk belastende  
 • Om omsorgsarbeidet pågår om natten eller gir avbrudd på nattesøvnen

Du må søke til kommunen om å få avlastning. Du kan fylle ut et elektronisk søkandsskjema om pleie- og omsorgstjenester, eller en søknad på papir og send den til Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge, Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen. 

For spørsmål om søknaden kan du kontakte Forvaltningen psykisk helse på telefon: 55 56 86 70.  

Saksbehandling 

Saksbehandlingen utføres av Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge som fatter vedtak om avlastning, i samarbeid med Barne- og Familiehjelpen som bistår med faglige vurderinger for behov om miljøterapeutisk avlastning.   

Saksbehandlingstid 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.  

Lover og forskrifter  

Oversikt over tjenester Barn og unges helsetjeneste - Helse Bergen (helse-bergen.no) 

Informasjon om individuell plan og koordinator Bergen kommune - Individuell plan og koordinerende enhet  

Avdelingsleder Miljøterapeutisk avlastning, Elisabeth Aurora Toft.  

E-post: Elisabeth.Toft@bergen.kommune.no.  

Mobil: 408 09 016 

Bergen kommune jobber for å utvikle og utbedre tjenestetilbud til Bergens barn og unge og deres familier. Vi er opptatt av å lytte til foreldre og barn sine erfaringer og tanker om tjenestene. Ønsker du å delta medvirkningsaktiviteter ta kontakt med avdelingsleder.