Skoler/SFO, barnehager og andre institusjoner kan søke kulturskolen om undervisningstjenester samt rådgivning og bistand i kunstfaglige prosjekter. Kulturkarusell og musikkterapi er blant disse tilbudene. Målgruppe er elever i skole/SFO,  og barnehager og brukere/beboere på institusjoner.

Kulturkarusell: Gratis

Musikkterapi: Kostpris

Andre undervisningstjenester: Kostpris

Kulturkarusell er blitt hovedsamarbeidet mellom SFO og kulturskolen. Alle skoler/SFO i Bergen kan nå søke om Kulturkarusell; gjeldende fra januar/vinter 2019. Kulturkarusell er et flerfaglig, kunstfaglig og forpliktende samarbeid med SFO i Bergen, utviklet og driftet av Bergen kulturskole.  Kulturkarusell bygger på medeierskap og ansvarsdeling mellom deltakerne, der alle parter setter av tid til utviklingsarbeid i tillegg til aktivitetstiden med elevene. Dette kan være evalueringssamtaler, deltakelse på kickoffseminar og evalueringsmøter. Kulturkarusell blir på denne måten et kontinuerlig kompetansehevingsarbeid. Det forventes at deltakende SFO-ansatte/ SFO-leder informerer og sprer sine erfaringer til kollegiet slik at erfaringer får overføringsverdi for hele SFO. Tilbudet er gratis for SFO.

Les mer om Kulturkarusell på vår nettside 

Søknadsfrist 1. april.

Pris: Gratis

Søknadsskjema for SFO som vil søke om Kulturkarusell

Søk på den blå knappen nederst "Søknad om tjenester til skole/SFO, barnehager og andre inst." (Skal ikke søkes om nå)

Musikkterapi
Senter for musikkterapi er et kompetansesenter som tilbyr musikkterapitjenester til barnehager, skoler, dagsentertjenesten, bofelleskap og andre interesserte aktører samt kurs, veiledning og undervisning i bruk av musikk og musikkaktiviteter i tilknytning til mennesker med spesielle utfordringer. 

Les mer om Musikkterapi på vår nettside

Søknadsfrist: 1. april

Pris: Kostpris

Søk på den blå knappen nederst "Søknad om tjenester til skole/SFO, barnehager og andre inst."

Søknad om andre ønskede undervisningstjenester formuleres i søknaden.

Søknadsfrist: 1. april

Pris: Kostpris.

Søk på den blå knappen nederst "Søknad om tjenester til skole/SFO, barnehager og andre inst."

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg (i Lysverksbygget; med inngang fra Strømgaten)

Resepsjonen er åpen for publikum fra 12:30 til 15:30.

Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 12:30 til 15:30.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på e-post: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no

Kulturskolen: Søknad om tjenester til skole/SFO, barnehager og andre inst.