Skal du ha uteservering i Bergen sentrum? Husk at du må søke til Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune om leie av offentlig grunn. Leieperioden for helårskontrakter er fra 1. april til 31. mars påfølgende år, og halvtårskontrakter er fra 1. april til 30. september.  

 

Fra 1. januar 2020 skal Vestland fylkeskommune behandle søknader om leie av fortausareal langs fylkesveg. Bymiljøetaten behandler søknader på kommunal grunn og Statens vegvesens grunn. 

For å søke om leie av offentlig område til uteservering bruker du det elektroniske søknadsskjemaet. Du bruker samme skjema uavhengig av om det er Bergen kommune eller Vestland fylkeskommune som eier grunnen. Når du har sendt inn søknad får du en kvittering på at søknaden er mottatt. I søknaden oppgir du informasjon om selskapet og kontaktinformasjon. Hvis søknaden din avviker fra retningslinjene om uteservering i Bergen må du beskrive dette i søknaden og begrunne hvorfor du skal få dispensasjon fra dette. I søknaden legger du og ved et målsatt situasjonskart som viser hvilket område du ønsker å leie. Kartet skal vise arealet du ønsker å leie angitt med meter. Dette er viktig for at vi skal kunne ta stilling til og vurdere søknaden. Du finner kart ved å gå inn på bergenskart.no.

Søknader behandles fortløpende. Normal saksbehandlingstid er inntil 4 uker. Mangelfulle søknader vil bli returnert. Når søknaden er behandlet vil du få svar på digipost.

Husk at det stilles krav til serverings- og skjenkebevilling som er egen søknad til Kontor for skjenkesaker.  Hvis det er snakk om etablering av uteservering som krever byggetillatelse finner du mer informasjon om dette hos Plan- og bygningsetaten.

Uteserveringer hører med til bylivet og er blitt en helårsgeskjeft for mange aktører. Gode uteserveringer er en berikelse for sentrum og bidrar til liv i byrommene. Bergen kommune ønsker å legge til rette for uteservering på offentlig areal i sentrum, forutsatt at framkommelighet og sikkerhet på gater og fortau er ivaretatt. Bergen kommune ønsker videre at uteserveringer skal passe inn i bybildet og ha god estetisk utforming.

For å gjøre det enklere for dem som leier offentlig areal til uteservering og for å ivareta kryssende hensyn, har kommunen utarbeidet retningslinjer for uteservering. Vi anbefaler at du leser gjennom denne veilederen. Her finner du eksempler og illustrasjoner til de ulike punktene i retningslinjene.

 

Leiepriser for uteservering i 2024:  

Helårsleie (1.4. til 31.3 påfølgende år):

 • Øvre og Nedre Ole Bulls plass, Kong Olav Vs plass, Torget og Bryggen, med skjenkebevilling kr 2510,- pr m², uten skjenkebevilling kr 2040,- per m²
 • I sentrum, med skjenkebevilling: kr 2270,- pr m²
 • I sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1840,- pr m²
 • Utenfor sentrum, med skjenkebevilling: kr 1810,- pr m²
 • Utenfor sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1570,- pr m²

Halvtårsleie sommersesong (1.4.-30.9.):

Øvre og Nedre Ole Bulls plass, Kong Olav Vs plass, Torget og Bryggen, med skjenkebevilling kr 1760,- pr m², uten skjenkebevilling kr 1430,- per m²

 • I sentrum, med skjenkebevilling: kr 1590,- pr m²
 • I sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1290,- pr m²
 • Utenfor sentrum, med skjenkebevilling: kr 1270,- pr m²
 • Utenfor sentrum, uten skjenkebevilling: kr 1100,- pr m²

Ved tilbud om leie av areal til uteservering vil du få tilsendt to eksemplarer av leiekontrakten. Begge disse to skal signeres og returneres til Bymiljøetaten. Når du får tilbake signert kontrakt fra Bymiljøetaten starter leiekontrakten. Dette må være på plass før du starter serveringen.

Videre er du ansvarlig for å følge retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum, og betale for leieforholdet i henhold til informasjon på tilsendt faktura.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på vår side om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

For å kunne behandle søknad om leie av offentlig areal til uteservering har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene for å få plass. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Bymiljøetaten har også behov for disse opplysningene for å fakturere for tjenesten. 

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke bruk til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten. 

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Bergen kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da ikke kunne benytte tjenesten. 

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte Bymiljøetaten.

 

Hvorfor trenger jeg å oppgi mål på området jeg søker om?

Saksbehandler trenger nøyaktig mål av området du ønsker å søke om for å behandle søknaden. 

 • Man trenger en kvadratmeter for å kunne vurdere fremkommeligheten og trafikksikkerheten på stedet
 • Man trenger en kvadratmeter å gå ut fra (for leiekontrakt og fakturering?)

Hvor stort areal kan jeg søke om?

Du søker om det arealet du ønsker – Bymiljøetaten vil gjøre sin vurdering av det omsøkte arealet. Dersom det omsøkte arealet ikke kan leies ut i sin helhet vil vi vurdere om vi kan tilby leie av et mindre areal.

Kan jeg søke om areal som ikke ligger i tilknytning til mitt serveringssted?

Nei, arealet må ligge i direkte tilknytning til serveringsstedets fasade og kan ikke strekke seg utover andre eiendommers fasade osv., med mindre det foreligger avtale om bruk av dette arealet. Det er heller ikke anledning til å søke om leie av areal på andre siden av gaten etc.

Kan jeg søke om å ha stoler, bord, parasoller o.l. stående ute om natten?

I henhold til retningslinjene skal alt av innretninger tilknyttet uteserveringen tas inn på natten. Det kan søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen, men det må foreligge særlige grunner.

Søk om leie av område for uteservering