Gatemiljø i Bergen

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som bystyret i Bergen har valgt å kreve inn. Sammen med inntektsskatten til kommunen er skatten med på å finansiere kommunens tjenester til innbyggerne i Bergen.     

Boligeiendommer verdsettes ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten. Skattegrunnlaget settes til 70 % av Skatteetatens boligverdi.

Boligverdien er Skatteetatens utregning som skal være tilnærmet lik markedsverdien av boligen din. Boligverdien er regnet ut fra eiers innrapporterte opplysninger om boligen i skattemeldingen (boligens areal primærrom, byggeår og boligtype) og solgte boliger i samme område i kommunen. Boligverdien finner du i skattemeldingen under punktet “Bolig og eiendom”.

Eiendomsskatten for 2024 er beregnet ut fra fastsatt boligverdi for inntektsåret 2022.

Boligverdien påvirkes ikke av om boligen din er primær- eller sekundærbolig. Det har derfor ikke betydning for utregning av eiendomsskatten om du eier flere boliger.

Les mer om boligverdi og forklaring av ord og begreper hos Skatteetaten

Det skrives ikke ut eiendomsskatt på eiendommer med en beregnet eiendomsskatt under kr. 300.

Boligeiendommer hvor Skatteetaten ikke har fastsatt en boligverdi (blant annet nye boliger), blir taksert av kommunen. 

  • Fritidseiendommer: Skattegrunnlaget settes til 70 % av eiendommens skattetakst. 
  • Næringseiendommer og øvrige eiendommer: Skattegrunnlaget settes til 100 % av eiendommens skattetakst. 

Utgangspunktet for alle takseringer er gjeldende retningslinjer for alminnelig taksering. 

Det skrives ikke ut eiendomsskatt på eiendommer med en beregnet eiendomsskatt under kr. 300.

 

Eiendomsskatten for inneværende år skrives ut innen 1. mars.  
Det skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

Eiendommens verdi

Eiendomsskatt beregnes med utgangspunkt i eiendommens verdi (markedsverdi). 

  • For boliger og fritidsboliger er utgangspunktet 70 % av boligverdien.
  • For andre eiendommer er utgangspunktet 100 % av eiendommens verdi.

Bunnfradrag

Det trekkes fra et bunnfradrag for hver godkjente boenhet på eiendommen. Bunnfradraget i 2024 er på kr 750.000 for boliger og fritidsboliger.

Det gis ikke bunnfradrag for andre typer eiendommer.

Skattesats

For 2024 gjelder følgende skattesatser:

  •  Generell skattesats: 5 promille
  • For bolig- og fritidseiendommer:  2,6 promille.

Eiendomsskattelisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst tre uker.

Eiendomsskattelisten for 2024 blir publisert innen 1. mars 2024. 

Spørsmål om eiendomsskattelisten kan rettes til eiendomsskattekontoret. 

Skatteseddel

Hvis du skal betale eiendomsskatt, får du en skatteseddel (Årlig melding om eiendomsskatt) med informasjon om beregning av eiendomsskatten og hvor mye du skal betale dette året. Vi sender ut årets skatteseddel i løpet av januar og februar. 

Faktura

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter, og blir delt i fire like beløp med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november.

Faktura finner du ved å gå inn på Min side.

Betaler du ikke fakturaen til forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Kravet er sikret med pant i eiendommen. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler. Har du betalingsproblemer, kan du søke om betalingsutsettelse.  

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og ikke til person. Dersom flere eier en eiendom sammen, må de selv samordne betaling av faktura. Kommunen sender kun ut én faktura per eiendom.  Det er mulig å endre hvem av eierne som skal motta faktura fra kommunen

Dersom en eiendom blir solgt i løpet av en fakturaperiode, må oppgjør og fordeling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer ordnes mellom kjøper og selger i forhold til eiertid. Dersom faktura ikke blir betalt innen forfall, sendes det ut en eierskiftefaktura til ny eier.

Sammenslåing av eiendommer

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet, kan slås sammen til én eiendom. Det er gratis å slå sammen eiendommer, og du vil unngå å motta mer enn én faktura. Den sammenslåtte eiendommen bør være et sammenhengende areal.

Få mer informasjon hos Plan- og bygningsetaten i kommunen

Eiendomsskatt er regulert av nasjonal lovgivning. I tillegg har kommunen egne eiendomsskattevedtekter og retningslinjer for taksering.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Henvendelser om betaling av faktura rettes til Betalingsservice.

Spørsmål om beregning av eiendomsskatt rettes til Eiendomsskattekontoret i Bergen, eller ta kontakt på 530 30 840.

The Norwegian Tax Administration (Skatteetaten) has provided some general information about the municipal property tax on their website.

Kontaktskjema for henvendelser om eiendomsskatt