Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. 

Har du skjenkebevilling fra før, kan du søke om endringer her.

Saksbehandlingstiden er ca. 2 -3 måneder, forutsatt at all dokumentasjon er innlevert.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol

  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 

  • all alkoholholdig drikk

Kommunen utsteder skjenkebevilling for maksimum fire år om gangen.

Var det salgsbevilling for alkohol du lette etter? Klikk her.

Du må søke digitalt.  Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknader fortløpende.

Vedlegg til søknaden:

Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

Dokumentasjon på bestått etablererprøve

Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten

Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

Eventuell skatteattest 

Bruk elektronisk skjema.

Søknadsbehandling

Når søknaden er mottatt, innhenter kommunen uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed dersom det mangler dokumentasjon i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Byrådet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenkebevilling.

Samarbeidspartnere

Vaktselskap/kontrollører 

Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)

Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)

Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal virksomheten utpeke en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet og til den enkelte skjenkebevilling.

Styrer eller stedfortreder kan ikke føres opp på flere skjenkebevillinger.

Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.

Styrer må i tillegg ha bestått etablererprøven. 

Begge personene må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle kravene i alkoholloven og serveringsloven.

Kommunen sender kopi av vedtak til politiet og eventuelt til andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden, for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal virksomheten melde til kommunen.

Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. 

Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette og at virksomheten søker ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

I medhold av forvaltningsloven § 28 2. ledd kan vedtaket påklages. Statsforvalteren i Vestland er klageinstans. 

Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Statsforvalteren som klageinstans.

Søknad/endring skjenkebevilling