pommes

Alle virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann skal installere fettutskiller. Dette for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett. Virksomheten kan ikke sette i gang påslippet før tillatelse er gitt, og eventuelle krav til sluttdokumentasjon er sendt inn og godkjent.

Alle virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann skal installere fettutskiller. Virksomheten må ta kontakt med en profesjonell VA-aktør som søker om dette på vegne av dere via Entreprenørportalen.

Du må søke om ny påslippstillatelse ved følgende endringer:

 • Utskifting av utskilleranlegg der størrelsen på utskiller blir endret
 • Det etableres ny virksomhet som skal benytte et eksisterende utskilleranlegg
 • Virksomheten øker påslippsmengde vesentlig (>25 %)

Sanitærreglement for Bergen kommune

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland

Plan- og bygningsloven

Forurensingsforskriften kapittel 15 A

NS-EN 1825-1:2004 Fettutskillere - Del 1: Prinsipper for utførelse, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll 

NS-EN 1825-2:2002 Fettutskillere - Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold 

Veiledning til lokal forskrift

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune (adobe.com)

Ha følgende vedlegg klare før du starter utfylling av skjemaet:

 • FDV-dokumentasjon for fettutskiller
 • FDV-dokumentasjon for prøvetakingskum
  • inkludert følgende mål; diameter, dybde fra innløpsrør til bunn, dybde fra utløpsrør til bunn
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per måltider
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per kjøkkenutstyr og tappekraner
 • For utvendig plassert fettutskiller:
  • Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av: 
   • Fettutskillers plassering i forhold til bygninger
   • Tilknytningspunkt til offentlig nett
 • For innvendig plassert fettutskiller:
  • Skisse/plantegning over innvendig plassering av fettutskiller
 • Skisse over alle sluk og kjøkkeninstallasjoner som drenerer til fettutskiller

Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og temperaturlogging av fettutskiller skal inneholde utskillernummer. Ved søknad om nytt utskilleranlegg skal avtalen sendes etter tillatelsen er gitt. Ved søknad av eksisterende utskilleranlegg skal avtalen legges ved ferdigmeldingen i søknad.

Fettholdig avløpsvann fra virksomheter skal passere fettutskiller før det føres videre til offentlig spillvannsledning.

Den ansvarlige for påslippet må sørge for at fettutskilleranlegget er utformet, dimensjonert og blir driftet i henhold til Norsk Standard 1825-1 og -2, slik at det overholder kravene for påslipp i Bergen kommune.

Prøvetakingskum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en prøvetakingskum som gir mulighet til å ta prøver av utløpsvannet uten å entre kummen.

Anbefalt utforming av en prøvetakingskum er: 

 • Diameter 350mm
 • Dybde fra innløpsrør til bunn 250mm.
 • Høydeforskjell mellom innløp og utløp ca. 100mm.

Ta kontakt med Bergen Vann dersom din prøvetakingskum har andre mål enn oppgitt her.

Beregning av størrelse på fettavskiller

Beregninger på størrelse skal gjøres etter produserte måltider (gjennomsnittsberegning) og per tappekraner og kjøkkenutstyr. Beregning som gir størst fettutskiller skal legges til grunn for valg av størrelse.

Ved dimensjonering skal det tas hensyn til at temperatur på utløpsvann fra fettutskiller ikke på noe tidspunkt skal overskride 30 ᵒC. Det anbefales å benytte faktor 1,3 for temperatur ved dimensjonsberegning for innvendige fettutskillere, på grunn av høy omgivelsestemperatur.

Vi anbefaler ikke å benytte fettutskillere mindre enn NS 4.

Oppfølging og vedlikehold

Det er et krav i lokal forskrift at fettutskillere skal følges opp med regelmessig inspeksjon, tømming og rengjøring. Ta hensyn til dette ved installasjon, da det må være tilkomst for å kunne utføre driftsoppgaver på hele fettutskilleranlegget.

Dersom tømme- og driftsoperatør ikke kan utføre driftsoppgaver i henhold til lokal forskrift og HMS-regelverk, vil eier av fettutskilleranlegg bli pålagt å utbedre tilkomst.

Øvrige søknader 

Alle søknader sendes inn via ENTREPRENØRPORTALEN. Søknader for påslippstillatelse av nye og eksisterende utskilleranlegg må utføres av profesjonelle VA-aktører.

Det skal søkes om tillatelse fra Plan- og bygningsetaten for installasjon av utvendige fettutskillere, og det skal søkes om forhåndsuttalelse/godkjenning av private VA-anlegg

For innvendige fettutskillere skal det søkes om en forhåndsuttalelse for private VA-anlegg fra Bergen Vann.

Det skal søkes om påslippstillatelse for både innvendig og utvendig fettutskiller.

Ved bruksendring av bygning skal det søkes om uttalelse fra Bergen Vann om bruksendring/nye boenheter/tilbygg.  

Ved utskifting av utvendig plassert fettutskiller i samme grøft, og det ikke er søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, skal det sendes inn rørleggermelding for tiltaket.

Ved utbedring av utskilleranlegget i en påleggssak skal det sendes inn søknad/melding etter pålegg via Entreprenørportalen.

Behandlingstid

Vi beregner seks uker saksbehandlingstid fra komplett mottatt søknad. Andre søknader behandles uavhengig av påslippstillatelsen og med egen behandlingstid.

Det er laget en veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune: Veileder om påslipp | Bergen Vann (adobe.com)

Veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann
Veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann
Bilde: Bergen Vann

Telefon 55 56 60 00 eller epost: paslipp.va@bergen.kommune.no

Skal du legge ned eller fjerne en fettutskiller, må dette søkes om med en rørleggermelding via Entreprenørportalen.