Gå tilbake til:
Du er her:
pommes

Alle virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann skal installere fettutskiller. Dette for å hindre at offentlig og privat ledningsnett går tett. Virksomheten kan ikke sette i gang påslippet før tillatelse er gitt, og eventuelle krav til sluttdokumentasjon er sendt inn og godkjent.

Entreprenørportalen
Bilde: Bergen Vann

Alle virksomheter som produserer fettholdig avløpsvann skal installere fettutskiller!

Du må søke om ny påslippstillatelse ved følgende endringer:

Utskifting av utskilleranlegg der størrelsen på utskiller blir endret

Det etableres ny virksomhet som skal benytte et eksisterende utskilleranlegg

Virksomheten øker påslippsmengde vesentlig (>25 %)

Sanitærreglement for Bergen kommune

Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Bergen kommune, Hordaland

Plan- og bygningsloven

Forurensingsforskriften kapittel 15 A

NS-EN 1825-1:2004 Fettutskillere - Del 1: Prinsipper for utførelse, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll 

NS-EN 1825-2:2002 Fettutskillere - Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold 

Veiledning til lokal forskrift

Veileder til lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune (adobe.com)

Ha følgende vedlegg klare før du starter utfylling av skjemaet:

 • FDV-dokumentasjon for fettutskiller
 • FDV-dokumentasjon for prøvetakingskum
  • inkludert følgende mål; diameter, dybde fra innløpsrør til bunn, dybde fra utløpsrør til bunn
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per måltider
 • Dimensjoneringsgrunnlag ihht NS-EN 1825 per kjøkkenutstyr og tappekraner
 • For utvendig plassert fettutskiller:
  • Situasjonskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:
   • Fettutskillers plassering i forhold til bygninger
   • Tilknytningspunkt til offentlig nett
 • For innvendig plassert fettutskiller:
  • Skisse/plantegning over innvendig plassering av fettutskiller
 • Skisse over alle sluk og kjøkkeninstallasjoner som drenerer til fettutskiller
 • Kopi av signert avtale for tømming, kontroll og temperaturlogging av fettutskiller (dersom fettutskiller er i tidlig prosjekteringsfase kan dette sendes inn som supplerende sluttdokumentasjon etter installasjon).

Fettholdig avløpsvann fra virksomheter skal passere fettutskiller før det føres videre til offentlig spillvannsledning.

Den ansvarlige for påslippet må sørge for at fettutskilleranlegget er utformet, dimensjonert og blir driftet i henhold til Norsk Standard 1825-1 og -2, slik at det overholder kravene for påslipp i Bergen kommune.

Prøvetakingskum

Umiddelbart nedstrøms utskilleren skal det være en prøvetakingskum som gir mulighet til å ta prøver av utløpsvannet uten å entre kummen.

Anbefalt utforming av en prøvetakingskum er: 

 • Diameter 320mm
 • Dybde fra innløpsrør til bunn 250mm.
 • Høydeforskjell mellom innløp og utløp ca. 100mm.

Ta kontakt med Bergen Vann dersom din prøvetakingskum har andre mål enn oppgitt her.

Beregning av størrelse på fettavskiller

Beregninger på størrelse skal gjøres etter produserte måltider (gjennomsnittsberegning) og per tappekraner og kjøkkenutstyr. Beregning som gir størst fettutskiller skal legges til grunn for valg av størrelse.

Ved dimensjonering skal det tas hensyn til at temperatur på utløpsvann fra fettutskiller ikke på noe tidspunkt skal overskride 30 ᵒC. Det anbefales å benytte faktor 1,3 for temperatur ved dimensjonsberegning for innvendige fettutskillere, på grunn av høy omgivelsestemperatur.

Vi anbefaler ikke å benytte fettutskillere mindre enn NS 4.

Oppfølging og vedlikehold

Det er et krav i lokal forskrift at fettutskillere skal følges opp med regelmessig inspeksjon, tømming og rengjøring. Ta hensyn til dette ved installasjon, da det må være tilkomst for å kunne utføre driftsoppgaver på hele fettutskilleranlegget.

Dersom tømme- og driftsoperatør ikke kan utføre driftsoppgaver i henhold til lokal forskrift og HMS-regelverk, vil eier av fettutskilleranlegg bli pålagt å utbedre tilkomst.

Øvrige søknader 

Det skal søkes om tillatelse fra Plan- og bygningsetaten for installasjon av utvendige fettutskillere, og det skal søkes om forhåndsuttalelse/godkjenning av private VA-anlegg.  

For innvendige fettutskillere skal det også søkes forhåndsuttalelse for private VA-anlegg fra Bergen Vann.

Både utvendig og innvendig skal søke påslippstillatelse.

Ved bruksendring av bygning skal det søkes om uttalelse fra Bergen Vann om bruksendring/nye boenheter/tilbygg.  

Ved utskifting av utvendig plassert fettutskiller i samme grøft, og det ikke er søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, skal det sendes inn rørleggermelding for tiltaket.

Bergen kommune ved Bergen Vann er forurensningsmyndighet og fører tilsyn

Ingen kan sette i verk nye påslipp eller øke påslipp vesentlig (>25%) uten at tillatelse er gitt av Bergen Vann. 

Søk om tillatelse til påslipp før fettutskiller installeres. Installerer du fettutskiller før tillatelse er gitt, er det for egen risiko. Dersom påslippstillatelse ikke blir gitt, må fettutskiller avinstalleres og fjernes.

Søk om tillatelse i eget skjema, i tillegg til søknader til Plan- og bygningsetaten og til Bergen Vann. Før innsendt sluttdokumentasjon til Bergen Vann blir godkjent, skal det foreligge gyldig tillatelse. 

Behandlingstid

Vi beregner seks uker saksbehandlingstid fra komplett mottatt søknad. Andre søknader behandles uavhengig og med egen behandlingstid.

Veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann
Veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann
Bilde: Bergen Vann

 

 

Her har vi laget en veileder for påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann i Bergen kommune: Veileder om påslipp | Bergen Vann (adobe.com)

Telefon 55 56 60 00 eller epost: paslipp.va@bergen.kommune.no