Støy er regulert i mange forskjellige lover, forskrifter og veiledere. Derfor er det flere forskjellige kommunale og statlige etater som behandler klager på støy. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg dersom du blir plaget av støy.

Ta først kontakt med den som  lager støyen for å forsøke å finne en løsning. 

Bygg- og anleggsvirksomhet: Utbyggingsprosjekter har regler for støy i sine byggetillatelser, kontakt derfor Plan- og bygningsetaten. Veiledende støygrenser og mer informasjon står i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Ifølge retningslinjen defineres dagtid fra kl. 07-19. I denne perioden har virksomheten mulighet til å støye ganske mye, inntil 65 dB i gjennomsnitt utenfor naboers fasade. Dette betyr at dersom de bråker mye i noen timer, og deretter er stille i noen timer, så er det likevel mulig at de er innenfor de anbefalte grenseverdiene. Støyende arbeid på natt (kl. 23 - 07) er kun unntaksvis tillatt. 

Tekniske installasjoner: Kommer støyen fra varmepumper, vifter, kjøleanlegg eller lignende, kontakt Plan- og bygningsetaten. Denne støyen reguleres i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og Norsk Standard 8175 (støy) og Norsk Standard 8176 (vibrasjoner). Forenklet sagt er støygrensen for tekniske installasjoner 35 dB om natten, 40 dB på kveldstid og 45 dB på dagtid.

Bedrifter eller industri: Kontakt Plan- og bygningsetaten og spør hvilke regler for støy som er satt i reguleringsbestemmelsene for eiendommen. Dersom du mener at de bryter reguleringsbestemmelsene kan du klage til Plan- og bygningsetaten. Dersom det ikke finnes noen reguleringsbestemmelser om støy kan du sende klage til Miljørettet helsevern. Veiledende støygrenser står i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442.

Steinknuseverk, asfaltverk og annen industri som har konsesjon etter forurensningsloven: Kontakt Statsforvaltaren i Vestland. Denne støyen er regulert i forurensningsforskriften

Veitrafikk: Klager på trafikkstøy fra kommunale veier skal rettes til Bymiljøetaten i Bergen kommune. Gjelder det støy fra fylkeskommunal vei, kontakt Vestland fylkeskommune. For støy fra riksvei, kontakt Statens vegvesen. Hvilke regler som gjelder står på Statens vegvesens nettsider om veitrafikkstøy

Veiarbeid om natten: Ta kontakt med eier av veien. Kommunal vei: Bymiljøetaten. Fylkeskommunal vei: Vestland fylkeskommune. Riksvei: Statens vegvesen.

Jernbane: Kontakt først BaneNor, som eier jernbanen. Dersom dette ikke fører frem kan du kontakte Statsforvaltaren i Vestland. Det er i utgangspunktet forurensningsforskriften som regulerer støy fra jernbane, men noen områder har strengere regler i sine reguleringsbestemmelser etter plan- og bygningsloven. Du kan kontakte Plan- og bygningsetaten dersom reguleringsbestemmelser ikke blir overholdt. 

Bybanen: Kontakt først Bybanen. De har også en egen nettside om støyende arbeider der Bybanen bygges ut. Dersom dette ikke fører frem kan du kontakte Plan- og bygningsetaten. De kan føre tilsyn med at reguleringsbestemmelser om støy overholdes, både ved bygg- og anleggsvirksomhet og vanlig drift. 

Fly- eller helikopterstøy: Ta først kontakt med anleggseier (Avinor for flyplassen, se også Avinors nettside om fly- og helikopterstøy, Helse Bergen for Haukeland/Grønneviksøren). De som har krav på støytiltak på sin bolig vil bli kontaktet av anleggseier. Dersom du mener at du har krav på støytiltak og ikke har fått det kan du klage til Statsforvaltaren, som fører tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 5. Mer informasjon står i veilederen til forurensningsforskriften kapittel 5

Havner og terminaler: Ta først kontakt med anleggseier, for eksempel Bergen Havn for offentlige havner, eller eieren av den private havnen. Gjelder det en terminal, ta kontakt med firmaet som støyer. Hvis dette ikke fører frem, eller det er flere firma som støyer, ta kontakt med eieren av terminalområdet. Dersom dette ikke hjelper kan du klage til Statsforvaltaren i Vestland, som fører tilsyn etter forurensningsforskriften kapittel 5.

Skytebaner: Miljørettet helsevern behandler klager på med skytebaner, med unntak av militære skytebaner. Statsforvaltaren i Vestland behandler klager på militære skytebaner. 

Uteservering: Uteservering i Bergen har begrensninger for støy i sine skjenkebevilgninger. Det skal ikke spilles høy musikk utendørs etter klokken 22.00. Kontakt Kontor for skjenkesaker.

Støy fra utested i samme bygg: Slike saker behandles i hovedsak av Plan- og bygningsetaten. Utesteder har ofte begrensninger for hvor høyt og lenge de kan spille musikk i sine brukstillatelser, eller i reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten kan også føre tilsyn med at bygninger overholder krav til støyisolasjon i byggteknisk forskrift. Dersom det ikke er begrensninger for støy i brukstillatelsen eller reguleringsplanen, og bygningen er fra før 1997, kan Miljørettet helsevern behandle klagen. 

Konserter og arrangementer: Som hovedregel skal arrangementer holdes i tidsrommet 07 -23. Dersom du blir plaget av et pågående arrangement, kontakt arrangøren. Dersom dette ikke fører frem kan du kontakte politiet på telefon 02800. Dersom du får helseplager av regelmessige arrangementer, kontakt Miljørettet helsevern. Veiledende regler står i Musikkanlegg og helse

Støy fra mennesker i offentlig rom, for eksempel fra parker, idrettsanlegg og lekeplasser etter klokken 23, rettes til politiet på telefon 02800. Denne type støy reguleres av politivedtektene.

Nabostøy: Støy mellom leiligheter reguleres av sameieloven og borettslagsloven. Kontakt sameiet/borettslaget, eventuelt politiet dersom saken haster. Dersom du er plaget av støy fra nabo i et annet bygg er det grannelova som gjelder. Da kan du kontakt Konfliktrådet, eventuelt Forliksrådet.

Idrettsanlegg: kontakt Etat for idrett, som eier anleggene. Dersom dette ikke fører frem kan du sende klage til Miljørettet helsevern. Denne type støy vurderes etter veileder for nærmiljøanlegg. 

Isbilen: Ta kontakt med selskapet som eier isbilen. Dersom dette ikke fører frem kan du kontakte Bymiljøetaten for å undersøke om selskapet har tillatelse etter politivedtektene § 3 andre ledd.

Gatemusikanter: I Bergen må gatemusikanter sende melding til politiet, dette står i politivedtektene. Kontakt politiet på telefon 02800 dersom du får helseplager på grunn av gatemusikant. 

Motorstøy: Støy fra motorkjøretøy er lovlig, med mindre lyddemperen er fjernet eller ødelagt. Dersom det er mange motorsykler, mopeder eller andre kjøretøy i ditt område som du mistenker mangler lyddemper kan du kontakte Statens vegvesen og spørre dem om å gjennomføre kontroll. 

Annen støy: Se listen hos Miljødirektoratet for å se om du finner støykilden du plages av der. Der finner du også hvem som er tilsynsmyndighet. Dersom du utsettes for støy som ikke er på listen, som gir deg helseproblemer, kan du klage til Miljørettet helsevern. Du må først forsøke å ta opp saken med den som forårsaker støyen for å finne en løsning. Du kan deretter sende skriftlig klage. Klager prioriteres etter alvorlighetsgrad, og du vil få et foreløpig svar innen 3 uker om hva som vil skje videre med saken din. 

Støymåling? Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt den ansvarlige etaten dersom du har spørsmål om dette.

Bergen kommune arbeider for å begrense støy som påvirker befolkningens helse og trivsel. Du kan lese mer om dette i Bergen kommunes handlingsplan mot støy. Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling arbeider nå med å lage en ny handlingsplan mot støy.