Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan klage dersom du utsettes for støy som gir deg helseproblemer. Du må først forsøke å ta opp saken med den som forårsaker støyen for å finne en løsning.

Hva kan jeg klage på?

Dette er eksempler på hva du kan klage på:

  • Støy fra tekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper hos bedrifter, kjøleanlegg eller ventilasjonsanlegg.
  • Støy fra bedrifter eller industri.
  • Støy fra idrettsanlegg. (Gjelder det kommunalt idrettsanlegg, kontakt først Etat for idrett.)
  • Støy fra utesteder, musikkanlegg og konserter. (Gjelder det utesteder som spiller musikk utendørs, kontakt først Kontor for skjenkesaker.)

Klagene behandles av Miljørettet helsevern. Vi behandler ikke enkeltepisoder, og har sjelden kapasitet til å rykke ut på kort varsel.

Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet skal rettes til Plan- og bygningsetaten. Se mer informasjon om hvilke regler som gjelder på vår temaside om støy

Klager på trafikkstøy fra kommunale veier skal rettes til Bymiljøetaten i Bergen kommune. Gjelder det andre veier retter du klagen til Statens vegvesen. Se også Vegvesenets har egne nettsider om veitrafikkstøy

Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Kommunen behandler ikke klager på nabostøy, for eksempel støy mellom leiligheter. Her må du kontakte sameiet/borettslaget, eventuelt politiet. 

Støy fra mennesker i offentlig rom, for eksempel fra parker og lekeplasser etter klokken 23, rettes til politiet på telefon 02800.

Kommunen kan behandle klager på med skytebaner, med unntak av militære skytebaner. Statsforvaltaren i Vestland kan behandle klager på militære skytebaner. 

Hva skjer med klagen min?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad. Du vil få svar innen tre uker om hva vi gjør med saken. 

Dersom vi behandler saken, tar vi først kontakt med de som forårsaker støyen. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav om å rette opp støyforhold som medfører helseproblemer. Da starter vi som regel med å pålegge den som forårsaker støyen å få foretatt en støymåling, for å undersøke hvor stort støyproblemet er. 

Hvordan kan jeg klage?

Du kan ringe oss for å drøfte saken, men du må sende skriftlig klage. 

Du kan ringe oss for å drøfte forholdet først, men dersom du vil klage må du klage skriftlig. Bruk det elektroniske skjemaet under, send e-post til mhv@bergen.kommune.no eller brev til Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. Ikke send personsensitive opplysninger per e-post. 

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål om dette.

Hvilke regler gjelder?

Hvilke støygrenser som gjelder står i Norsk Standard 8175 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Skal du sette opp en idrettsbane eller et basketballstativ? Helsedirektoratet har laget en veileder for hvordan vurdere støy ved etablering av nærmiljøanlegg, altså når man vil lage et idrettsanlegg, ballbinge eller tilsvarende.

Har du en konflikt om støy fra utesteder, konserter eller andre arrangementer? Helsedirektoratet har skrevet en veileder om musikkanlegg og helse, beregnet på både deg som blir plaget av slik støy, og deg som er arrangør eller lydtekniker.

Bergen kommune arbeider for å begrense støy som påvirker befolkningens helse og trivsel. Du kan lese mer om dette i Bergen kommunes handlingsplan mot støy. Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling arbeider nå med å lage en ny handlingsplan mot støy. 

Klage på støy