Gå tilbake til:
Du er her:
Bergen kommune behandler klager på støy. Du kan klage dersom du utsettes for støy som gir deg helseproblemer. Vi anbefaler at du først forsøker å ta opp saken med den som forårsaker støyen og forsøker å finne en løsning.

Hva kan jeg klage på?

Dette er eksempler på hva du kan klage på:

  • Støy fra tekniske installasjoner, som for eksempel varmepumper, kjøleanlegg eller ventilasjonsanlegg.
  • Støy fra bedrifter eller industri.
  • Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.
  • Støy fra idrettsanlegg.
  • Støy fra utesteder, musikkanlegg og konserter.
  • Fly- eller helikopterstøy. Gjelder klagen enkeltepisoder må du ta direkte kontakt med de som støyer, for eksempel Avinor.
  • Støy fra dyr. Vi har en egen side om klage på dyrehold. 

Dersom du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma med kompetanse innen støy, akustikk og vibrasjon.

Hva kan jeg ikke klage på?

Klager på støy fra kommunale veier skal rettes til Bymiljøetaten i Bergen kommune. Gjelder det andre veier retter du klagen til Statens vegvesen. Se også Vegvesenets har egne nettsider om veitrafikkstøy

Kommunen behandler ikke klager på nabostøy, for eksempel støy mellom leiligheter.

Støy fra mennesker i offentlig rom, for eksempel fra parker og lekeplasser etter klokken 23, rettes til politiet på telefon 02800.

Vi behandler ikke enkeltepisoder, og har sjelden kapasitet til å rykke ut på kort varsel.

Hva skjer med klagen min?

Når vi mottar klagen vurderer vi først om saken faller inn under vårt ansvarsområde, og om vi har ressurser til å behandle den. Vi mottar mange klager, og sakene prioriteres etter alvorlighetsgrad.

Dersom vi behandler saken, tar vi først kontakt med de som forårsaker støyen. De fleste saker løser seg med dialog, men vi kan stille krav om å rette opp støyforhold som medfører helseproblemer. Da starter vi som regel med å pålegge den som forårsaker støyen å få foretatt en støymåling, for å undersøke hvor stort støyproblemet er.

Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva vi gjør med saken.

Hvordan kan jeg klage?

Dersom du vil klage til Bergen kommune må du sende en skriftlig klage, per e-post eller post. Bruk post dersom klagen inneholder personlige opplysninger. Du kan også ringe oss for å drøfte forholdet først.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål om dette.

Hvilke regler gjelder?

Hvilke støygrenser som gjelder står i Norsk Standard 8175 og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Skal du sette opp en idrettsbane eller et basketballstativ? Helsedirektoratet har laget en veileder for hvordan vurdere støy ved etablering av nærmiljøanlegg, altså når man vil lage et idrettsanlegg, ballbinge eller tilsvarende.

Har du en konflikt om støy fra utesteder, konserter eller andre arrangementer? Helsedirektoratet har skrevet en veileder om musikkanlegg og helse, beregnet på både deg som blir plaget av slik støy, og deg som er arrangør eller lydtekniker.

Bergen kommune arbeider for å begrense støy som påvirker befolkningens helse og trivsel. Du kan lese mer om dette i Bergen kommunes handlingsplan mot støy.

Klage på støy