Er du nabo til et kommunalt tre som medfører vesentlig ulempe for deg, kan du søke om tiltak på treet. Det kan for eksempel være beskjæring eller felling.

Ønsker om tiltak på trær imøtekommes som regel ikke hvis årsaken alene er:

  • Skygge på eiendommen
  • Løv
  • Utsikt
  • Antenne- og parabolforhold

Bymiljøetaten er eier av kommunale trær som i hovedsak befinner seg i parker og kommunale friområder, og trær på gategrunn innenfor bompengeringen i Bergen sentrum.

Hvis din henvendelse gjelder farlige trær, må dette meldes inn gjennom Vaktsentralen og ikke gjennom søknadsskjemaet på denne siden. Hos Vaktsentralen kan du fylle ut en melding i Bergen kommunes feilmeldingstjeneste, eller du kan ringe 55 56 78 15 for å melde fra om et farlig tre. 

Slik søker du

For å søke må du fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Kun skjema på denne nettsiden kan brukes, og søknaden må være fullstendig utfylt.

Klikk på denne lenken for å finne gård- og bruksnummer (gnr/bnr) til eiendommen der treet befinner seg: Eiendomskart.

Dersom eieren av treet på arealet ikke er Bymiljøetaten, vil vi videresende søknaden til aktuell eier/drifter av området hvis mulig. Du vil da bli informert om dette. Bymiljøetaten har i slike tilfeller ikke ansvar for den videre saksbehandling.

Vedlegg til søknaden

Mer informasjon til søknaden din kan sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Behandlingstid

Bymiljøetaten behandler søknader fortløpende gjennom året.
Trær som innebærer risiko blir prioritert.

Innvilgede tiltak hvor Bymiljøetaten dekker kostnadene settes normalt i gang i løpet av påfølgende høst/vinter.

Vi legger følgende forhold til grunn for vurdering og avgjørelse:

1. Fare


Vi vurderer det enkelte tres tilstand med hensyn til risiko og skade det kan påføre personer og eiendom. Det kan for eksempel være treslag, alder/livsfase, allmenntilstand, stamme og hovedgreiner, rotsonen med mer.

2. Estetikk med mer


Vi vurderer treets estetiske betydning, treets landskapsverdi, treets viktighet som kulturbærer og identitetsskaper i et miljø med mer.

3. Lover og regelverk


Vi vurderer bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner og andre relevante kommunale planer, og undersøker eventuelle fredningsbestemmelser. I enkelte tilfeller inneholder eiendomsskjøter bestemmelser som gjelder trær.

Saksbehandlingen tar videre hensyn til "Lov om rettshøve mellom grannar" (Granneloven). Lovens § 3 kommer spesielt til anvendelse: 

§ 3. Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda.

4. Klimatiske vurderinger


Vi vurderer om fjerning av vegetasjon for eksempel kan medføre økt vindeksponering, fare for erosjon med mer.

5. Biologisk mangfold og økosystemtjenester


Trær har viktige oppgaver i forbindelse med biologisk mangfold og gir oss mennesker mange goder. Trærne er leveområder for dyr og insekter, eller utgjør en viktig mosaikk i grønnstrukturen. Vi nyter godt av trærnes evne til å for eksempel rense luft, skjerme mot støy og fordrøye regnvann.

Vi vurderer derfor treets betydning for biologisk mangfold og andre funksjoner treet har når vi vurderer søknaden din.

Trær er spesielt viktig for det biologiske mangfoldet dersom:

  • Treet er en eik. Eiketrær har en spesiell posisjon i bevaring av det biologiske mangfoldet. I «forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven» er hule eiker definert som en utvalgt naturtype som skal ivaretas.
  • Trærne tilhører gruppen edelløvtrær (hassel, eik, lind, alm, ask, svartor, spisslønn og bøk).
  • Trærne utgjør rest av naturskog, for eksempel voksende furutrær i byggefelt.
  • Trærne utgjør et viktig leveområde eller er med på å skjerme/ivareta et viktig leveområde. Dette gjelder for eksempel ved vann hvor trær og busker lager en skjermende vegg mellom vannkanten og der folk ferdes.

6. Ulemper for publikum


Vi vurderer treets ulemper for publikum. Dette gjelder hvis treet kaster vesentlig skygge, hindrer utsikt, eller at treet er blitt for stort for voksestedet eller omgivelsene.

Hvem eier treet?

Eieren kan være Bymiljøetaten eller andre etater/forvaltninger i Bergen kommune, andre offentlige myndigheter eller private. Andre eiere i Bergen kommune kan for eksempel være Etat for bygg og eiendom eller Etat for idrett.

Hvilke trær eier Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten eier trær i parker, områder som etter reguleringsplanen er «friområder», og trær på gategrunn i Bergen sentrum.

Bymiljøetaten er for eksempel ikke eier av trær på skolegårder og idrettsanlegg.

I hvilke tilfeller imøtekommes søknader?

Søknader vil imøtekommes dersom det er risiko for liv og helse, eller skade på vesentlige materielle verdier.

Søknader kan i noen tilfeller imøtekommes dersom treet forårsaker vesentlig ulemper. Dette vil bli vurdert i sammenheng med punktene under avsnittet «Hvordan vurderer vi henvendelsen din?».

Tilbyr Bymiljøetaten selvhogst til ved?

Nei, Bymiljøetaten tilbyr ikke selvhogst på våre områder. Det er heller ikke mulig å hente ut ved fra felte trær.

 

For å kunne behandle søknad om beskjæring eller felling av trær har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å inngå sikre at vi kommuniserer med riktig vedkommende. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk på arbeidet som utføres i det offentlige rom ved avvik. Opplysningene vil lagres i saks- og arkivsystem på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Søknad om tiltak på trær i Bymiljøetatens forvaltningsareal