Gjedde fanget i Nesttunvatnet. Bilde: Roger Bruvik

Det er mange elver og vann i Bergen hvor det er mulig å fiske. Her er noen tips om ferskvannsfiske og lett tilgjengelige fiskeplasser i Bergen. For flere fiskeplasser og mer informasjon sjekk ut Friluftskartet til Bergen kommune og Fiskekort - Bergen kommune (mittfiske.no).

Storlaks fanget i Arnavassdraget
Storlaks fanget i Arnavassdraget
Bilde: Ole Rugeldal Sandven

I ferskvann i Bergen finnes det, i tillegg til de naturlige artene ørret, laks, ål og røye, introduserte arter som gjedde, abbor, gullvederbuk og karuss. De innførte artene er nok kommet for å bli, men det er viktig å hindre ytterligere spredning av både innført og naturlig arter. Det kreves tillatelse fra fylkeskommunen for å sette ut fisk.

Nesttunvatnet

I Nesttunvatnet finnes bestander av ørret, gjedde og abbor. Vannet ligger sentralt til på Nesttun og deler av vannet er lett tilgjengelig. Utløpene av Nesttunelva og Sandalselva er gode fiskeplasser. Deler av strandsonen langs Nesttunvatnet eies av Bergen kommune.

I 2012 gjennomførte Hop ungdomsskole et prøvefiske i vannet og de ble fanget både stor abbor og gjedde.

Nubbevatnet

Nubbevatnet er et lite fjellvann som ligger på Landåsfjellet. En speidergruppe har satt ut ørret i vannet gjennom flere år. Derfor finnes det en liten bestand av stor ørret i vannet. Vanlig størrelse på fisken er mellom 300-800g, men det er også fanget ørret på godt over kiloet.

Siden det ikke er muligheter for naturlig rekruttering er vannet avhengig av jevnlig utsetting av ørret.

Bergen kommune er grunneier rundt hele vannet, slik at det er åpent og gratis fiske for alle.

Liavatnet i Åsane

Liavatnet i Åsane har både røye og ørret.
Liavatnet i Åsane har både røye og ørret.
Bilde: Ole Rugeldal Sandven

I Liavatnet finnes det relativt tette bestander av både røye og ørret. Størrelsen på fisken ligger i hovedsak mellom 100-200 gram, men det finnes nok større eksemplarer i vannet.

Røyen er enklest å fiske om senhøsten og vinteren og da gjerne med maggot som agn. Det ryktes at berget bak bensinstasjonen i den nordlige delen av vannet er en god plass å fiske røye.

Siden det går en turvei rundt hele vannet er Liavatnet et lett tilgjengelig fiskevann sentralt i Åsane. Bergen kommune er grunneier langs alle sider av vannet med unntak av den nordlige delen.

Laks og sjøørret i Storelva i Arnavassdraget

Laksefiskere i Arnavassdraget
Laksefiskere i Arnavassdraget
Bilde: Ole Rugeldal Sandven

Arna Sportsfiskarlag administrerer fisket etter laks og sjøørret i Storelva. Laget kultiverer fiskebestanden i vassdraget ved å sette ut yngel og legge ut øyerogn fra eget klekkeri. Laget driver også med tilrettelegging langs vassdraget i form av fiskebuer, broer og rydding av boss.

I perioden 2011-2020 har fangsten av laks i Storelva vært svært gode. Toppåret var i 2012 med en totalfangst på ca. 2,4 tonn. Rekordlaksen ble fanget i 2012 og veide hele 15 kg.

Fisketiden i Storelva strekker seg normalt fra 1. juli til 15. september. For mer informasjon om fiske i Storelva se Arna Sportsfiskarlag (elveguiden.no).

 

 

 

 

 

Fiskerettighetene i ferskvann tilhører grunneier, men barn under 16 år har lov til å fiske gratis i ferskvann.

På Bergen kommunes eiendommer er det gratis fiske for alle. Unntaket fra de to foregående reglene er fiske i lakse- og sjøørretførende vassdrag og i vassdrag som brukes til drikkevannsforsyning.

Eksempel fra kartet: At vannet er blått betyr at det helt eller delvis er på kommunal grunn. Grønn linje viser hvor du kan fiske gratis.
Eksempel fra kartet: At vannet er blått betyr at det helt eller delvis er på kommunal grunn. Grønn linje viser hvor du kan fiske gratis.
Bilde:  

I Friluftskartet til Bergen kommune finner du informasjon om områder på kommunal grunn der det er tillat å fiske fra land. Grønn linje i strandsonen langs vannet betyr at kommunen er grunneier, og at alle kan fiske. 

Det finnes ikke oversikt over forurensningssituasjonen for alle innsjøer i Bergen kommune, men innsjøer i bynære strøk har ofte blitt tilført mye forurensning opp gjennom årene. Dette gjelder spesielt Tveitevatnet, Hjortlandsstemma og Ortuvatnet, men også andre innsjøer er forurenset.

Mattilsynet har valgt å gi følgende landsdekkende advarsel for ferskvannsfisk på grunn av kvikksølv:

  • Ikke spis stor gjedde eller abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo.
  • Gravide, ammende og små barn under fem år advares mot å spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt. for ferskvannsfisk:

For mer informasjon vedr. kostholdsråd for ferskvannsfisk se: Ferskvannsfisk og kvikksølvforurensing | Mattilsynet.