Mulighetene for fiske i saltvann er mange i Bergen kommune. Artmangfoldet er stort. Mange av artene som finnes i norske farvann finnes også innenfor kommunegrensen. Kvaliteten på fisk kan variere som følge av forurensning. Her får du nyttige råd om fritidsfiske i saltvann.

Det er flere fredningssoner for fiske etter laks og sjøørret i sjøen. Mer detaljert informasjon finnes hos Statsforvalteren i Vestland:

Fiskeregler for sjøørret- og laksefiske i sjø

Kart over fredningssoner

I Bergen omfatter dette Nordåsvatnet og Arnavågen. I Arnavågen følger fisketiden den fastsatte fisketiden i Storelva som gjelder for perioden 1. juli til 15. september, dvs. at det ikke er lov å fiske etter laks og sjøørret resten av året i Arnavågen. Dette gjelder også fiske hvor «catch and release» praktiseres. I Nordåsvatnet har det i flere år ikke vært lov til å fiske laks og sjøørret siden det ikke noen vassdrag med fastsatt fisketid. Det gjelder også i 2024 frem til evt. ny forskrift er vedtatt.

Minstemål for sjøørret er 35 cm i hele Bergen kommune. Det er viktig å huske på at utenfor alle vassdrag som fører laks eller sjøørret er det en fredning på 100-meter hvor det ikke er lov til å fiske etter sjøørret eller laks.

Fiskeridirektoratet har fastsatt minstemål for mange fiskearter i saltvann. For mer informasjon se Fiskeridirektoratets nettsider. Dersom du skulle få fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen, med mindre den er sterkt skadet.

Bontelabo

Havmus er en av de mest spesielle fiskene som finnes i dypet i Byfjord.
Havmus er en av de mest spesielle fiskene som finnes i dypet i Byfjord.
Bilde: Arne Rugeldal Sandven

Bontelabo er et kaiområde som ligger nesten midt i Bergen sentrum, og som er en yndet plass for artsfiskere. Siden Bontelabo ligger i et bynært område er det ikke anbefalt å spise fisk fra dette området. Selv om det fanges vanlige arter som torsk, sei, makrell, lyr osv., er Bontelabo mest kjent for å være en god lokalitet for fiske etter havmus. Havmus er en bruskfisk som stort sett lever på dyp fra 50-1000 meter. Havmus har et spesielt og spennende utseende som mange folk aldri har sett før.  

Det er flere dypvannskaier i Bergen kommune som det er mulig å komme i kontakt med spennende fisker i dypet bl.a. ferjekaiene på Salhus, Steinestø og Breistein. Her tas det for eksempel jevnlig stor lange på over 5 kg.

Nordåsvatnet

Skjoldabukta i Nordåsvatnet er en fin fiskeplass, men vær oppmerksom på den 100 meter store fredningssonen ved utløpet av Apeltunvassdraget.
Skjoldabukta i Nordåsvatnet er en fin fiskeplass, men vær oppmerksom på den 100 meter store fredningssonen ved utløpet av Apeltunvassdraget.
Bilde: Ole Rugeldal Sandven

Nordåsvatnet er en fjordarm med mye brakkvann som kan by på et allsidig fritidsfiske. Vanlige arter er torsk, hvitting, makrell, lyr og ulike flyndrearter.

I Nordåsvatnet har sjøørreten vært fredet i flere år som følge av innføring av en ny forskrift og det er usikkert om det vil åpnes opp for fiske etter sjøørret igjen.

På grunn av topografi og bebyggelse er mye av strandlinjen lite tilgjengelig. Eksempler på fiskeplasser med enkel tilkomst er Kyrkjetangen, Steinsvikneset og Skjoldabukta.

Dersom man har tilgang på båt eller kajakk åpner det seg mange flere fiskemuligheter.

 

I Bergen kommune er sjøbunnen flere steder sterkt forurenset. Dette gjør at fisk som lever i disse områdene også får i seg noe forurensning. Problemet er størst i indre deler av Bergen havn. Det er gjennomført flere tildekkinger av sjøbunnen i forbindelse med prosjektet “Renere havn”. På sikt vil forhåpentligvis dette gi resultater i form av mindre miljøgifter i fisk og andre organismer i sjøområdene i Bergen.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning har på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestland, gjort en kartlegging av giftstoffer i fisk som følge av forurensning for å kunne gi kostholdsråd. For mattilsynets kostholdsråd klikk her.