Hjort og katt

Hjort kan trekke ned til tettbygde strøk og skape farlige situasjoner i trafikken. Bymiljøetaten ønsker tilbakemelding fra publikum på observasjon av hjort i tettbygde strøk.

 

Du bruker det elektroniske skjemaet for å registrere hjort i bynære strøk. Her skriver du inn hvor hjorten er observert, en beskrivelse av stedet, hva slags hjort du har sett og eventuelt om hjorten forårsaker problemer. Har du tatt bilde av hjorten kan du gjerne legge dette ved i registreringen.

Innmelder vil få et automatisk svar om at registreringen er mottatt og observasjonen vil bidra til å gi viltforvalter et bedre totalbilde av situasjonen i kommunen. Dette er viktig grunnlag for videre vurdering av eventuelle tiltak kommunen kan iverksette. Det er ytterst sjelden snakk om behov for strakstiltak grunnet sikkerhet, men hver enkelt registrering vil bli vurdert og satt i sammenheng med andre nærliggende henvendelser.

NB! For akutte situasjoner der hjorten er på stedet, opptrer aggressivt og det er fare for sikkerhet, skal politiets operasjonssentral kontaktes på nr. 02800. Kommunens viltkontakter vil da kobles inn.

Observasjonene som blir registrert i skjemaet gir kommunen et mer helhetlig bilde av situasjonen og danner et tallgrunnlag som kan gi relevant informasjon i vurdering av eventuelle tiltak kommunen kan iverksette. Dette er ikke et prosjekt som avsluttes på et bestemt tidspunkt, men innrapportering pågår kontinuerlig og registreringene vil over tid gi et bedre bilde av situasjonen både når det gjelder tid på året og lokaliteter hjorten trekker inn i.  

Hjort er som annet vilt beskyttet av naturmangfoldloven og skal fortrinnsvis felles under ordinær jakt. Regelverket for felling av hjort utenom jakten er strenget regulert. Bymiljøetaten jobber med flere parallelle tiltak for å redusere konflikter knyttet til hjort nær bebyggelsen. Dette innebærer tiltak både for å håndtere akutte situasjoner der det kan være behov for felling av enkeltindivid, og mer langsiktige tiltak for å redusere nyetablering av hjort i boligområder ved en generell reduksjon i bestanden og jakt over større deler av kommunen.

For å kunne kartlegge og følge opp observasjoner av hjortens ferdsel i bebygde områder har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg som ev. kontaktperson. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i  utviklingen av hjort i bebyggelse og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne sende inn skjema med observasjon.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. 

Skjema for registering av hjort