Gå tilbake til:
Du er her:

Lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner kan søke Bymiljøetaten om tilskudd til enkel tilrettelegging for friluftsliv og fiske som kommer allmenheten til gode. Slike tiltak kan være vedlikehold av stier, etablering av gapahuker eller utlegging av gytegrus.

Det er viktig å være klar over at det for mange tiltak kreves tillatelse etter ett eller flere lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven, vannressursloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Ved oppføring av gapahuk eller lignende må det søkes til Plan- og bygningsetaten om tillatelse etter plan- og bygningsloven. Søknader etter plan- og bygningsloven er gebyrbelagt. Ved utleggelse av gytegrus må det søkes til Statsforvalteren om tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdraget (ikke kostnadsbelagt).

Disse søknadene kommer i tillegg til tillatelse fra grunneier.

 

2022: Tilskuddsordningen er nå stengt og åpner opp igjen 01. februar 2023. 

Du sender inn en søknad via Bergen kommunes tilskuddsportal og logger deg på med brukernavn og passord. Har du ikke brukernavn og passord oppretter du dette.

I søknaden skriver du informasjon om tiltaket du søker tilskudd til og legger ved nødvendig informasjon. Innholdet i søknaden kan oppsummeres med følgende punkter:

  • Informasjon om søker (navn, adresse, organisasjonsnummer, personnummer osv.)
  • Generell beskrivelse av tiltaket
  • Kostnadsoversikt
  • Nytteverdi av tiltaket
  • Vedlegg:
    • Oversiktskart som viser hvor tiltaket er lokalisert, gjerne med en inntegnet skisse av tiltaket
    • Evt. tillatelse fra grunneier

Er du usikker på hvem som er grunneier i området finner du informasjon om dette på kartverket sine nettsider.

Neste søknadsfrist for denne tilskuddsordningen er i april 2023. Etter dette vil Bymiljøetaten gjøre en vurdering av alle søknader som er kommet inn. Du vil få svar på din søknad innen to måneder. 

 

I 2022 var det om lag 160 000 kroner til fordeling, og tilskuddssatsen forventes å være tilsvarende i 2023. Tilskuddene fordeles til lag, organisasjoner, skoler, barnehager og privatpersoner (for eksempel grunneiere) som ønsker å sette i gang prosjekter for å fremme friluftsliv og allmennhetens mulighet til å ferdes og oppholde seg i naturen, samt tiltak for å bedre mulighetene for allment fritidsfiske i innsjøer og vassdrag. Det gis ikke tilskudd til kommersielle formål eller statlige aktører.

Friluftstiltakene skal stimulere til at flere skal kunne delta i friluftslivet. Tiltak eller prosjekter det kan søkes om er for eksempel opparbeiding av stier, dugnader for å ruste opp lokale friområder, etablering av gapahuker, eller utsetting av benker og bord.

Fisketiltakene skal bedre mulighetene for fritidsfiske i innsjøer og vassdrag. Du kan for eksempel søke om støtte til utlegging av gytegrus, uttynningsfiske eller undersøkelser av fiskebestander. Andre tiltak kan være informasjonsarbeid eller tilrettelegging for fiske ved å lage stier og broer.

Hvis ditt tiltak får tilskudd må du levere en rapport innen ett år etter at tilskuddet er tildelt. I denne rapporten skal du vise hva som er gjort i tillegg til å levere et enkelt regnskap for utgifter i prosjektet. Du leverer sluttrapporten via tilskuddsportalen.

Hvis du søker på vegne av en kommunal enhet som skole, barnehage etc. må tilskuddet brukes inneværende budsjettår.

For å kunne behandle søknad om tilskudd til friluft- og fiskeformål har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle søknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp utbetaling. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i utbetaling av tilskudd og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her.

Bergen kommunes tilskuddsportal