Gå tilbake til:
Du er her:

Bønder kan søke tilskudd fra Viltfondet til oppsetting av hjortegjerde for å hindre beiteskader forårsaket av hjort. Det er ingen frist og søknader kan sendes hele året.

Slik søker du

Du søker via kommunens elektroniske søknadsskjema.

I søknaden skal du:

 • Gi en beskrivelse av beiteskadesituasjonen og fortelle om eventuelle andre tiltak som har vært prøvd ut for å holde hjorten borte.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan gjerdet vil føres opp og er forventet å fungere i det aktuelle terrenget.
 • Legge frem et kostnadsbudsjett.
 • Legge ved et kart som viser hvor gjerdet skal settes opp.

Vær oppmerksom på at det er regler for tildeling og krav til utføring og materialbruk. Disse står beskrevet i egne avsnitt. 

Regler for tildeling av tilskudd

 • Søknad med kartvedlegg og opptegnet plassering og mål på gjerdet skal leveres før arbeidet settes i gang.
 • For tilskudd til gjerde av flettverk er det krav til materialkvalitet, se avsnittet «krav til utføring og materialkvalitet».
 • For gjerde av flettverk kan det utbetales tilskudd til inntil 50 % av godkjent materialkostnad, porter inkludert. Det blir ikke gitt tilskudd til vedlikehold av eksisterende hjortegjerde.
 • For element-gjerde til inngjerding av rundballelager og liknende blir det gitt tilskudd inntil 50 % av materialkostnaden for godkjente typer element.
 • Endelig tildeling er avhengig av tilgjengelige midler i Viltfondet.
 • Før tilskuddet blir utbetalt, må du legge fram anleggsregneskap med bilag.
 • Kommunen legger opp til å gjennomføre sluttbefaring på anlegg av permanent type.
 • Inngjerding av innmark i seg selv er ikke søknadspliktig, men du er selv ansvarlig for å avklare om tiltaket vil være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, § 20-1.

Krav til utføring og materialkvalitet ved bruk av flettverk

Skal man først ta arbeidet og kostnaden med å sette opp hjortegjerde bør man ta sikte på å sette opp et gjerde med kvalitet som tilsier at det kan ha en levetid på minimum 20 år. Kommunen kan avkorte eller avslå søknaden dersom materialene og/eller utførelsen blir vurdert å ikke å ha tilstrekkelig holdbarhet.

 • Gjerdet skal ha en høyde på minimum 1,90 m. Dersom det blir benyttet to høyder med husdyrnetting må disse festes sammen, f.eks. ved hjelp av streng.
 • Det er krav om både topp- og undertråd.
 • All streng, tråd og kramper skal være galvaniserte.
 • Stolp av tre skal være trykkimpregnerte og minimum 8 cm Ø.
 • Til hjørnestolp bør grovere dimensjoner benyttes sammen med barduner.
 • Stolpeavstanden skal ikke være vesentlig mer enn 2 meter, med mindre en bruker kraftige typer viltnetting som tåler hardt strekk uten å bli deformert. Ved bruk av slik viltnetting kan en ha en stolpeavstand på 3-6 meter under forutsetning av at hjørne, knekkpunkt og portstolper blir dimensjonerte for å tåle større påkjenninger.
Søk om tilskudd til hjortegjerde