Gå tilbake til:
Du er her:

Bønder kan søke tilskudd fra det kommunale viltfondet til oppsetting av hjortegjerde for å hindre beiteskader forårsaket av hjort. Det er ingen frist og søknader kan sendes hele året.

Du søker via kommunens elektroniske søknadsskjema.

I søknaden skal du:

 • Gi en beskrivelse av beiteskadesituasjonen og fortelle om eventuelle andre tiltak som har vært prøvd ut for å holde hjorten borte.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan gjerdet vil føres opp og er forventet å fungere i det aktuelle terrenget.
 • Legge frem et kostnadsbudsjett.
 • Legge ved et kart som viser hvor gjerdet skal settes opp.

Vær oppmerksom på at det er regler for tildeling og krav til utføring og materialbruk. Disse står beskrevet i egne avsnitt. 

 • Søknad med kartvedlegg og opptegnet plassering og mål på gjerdet skal leveres før arbeidet settes i gang.
 • For tilskudd til gjerde av flettverk er det krav til materialkvalitet, se avsnittet «krav til utføring og materialkvalitet».
 • For gjerde av flettverk kan det utbetales tilskudd til inntil 50 % av godkjent materialkostnad, porter inkludert. Det blir ikke gitt tilskudd til vedlikehold av eksisterende hjortegjerde.
 • For element-gjerde til inngjerding av rundballelager og liknende kan det utbetales tilskudd inntil 50 % av materialkostnaden for godkjente typer element.
 • Endelig tildeling er avhengig av tilgjengelige midler på Viltfondet.
 • Før tilskuddet blir utbetalt, må søker legge fram anleggsregneskap med bilag.
 • Kommunen legger opp til å gjennomføre sluttbefaring på anlegg av permanent type.
 • Inngjerding av innmark i seg selv er ikke søknadspliktig, men du er selv ansvarlig for å avklare om tiltaket vil være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, § 20-1. og Forskrift om byggesak Kap 2 - 4.
 • Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at byggesaksbehandling av søknader som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven er gebyrbelagt. På kommunens nettsider finner en det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ, samt en gebyrkalkulator. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten

Skal man først ta arbeidet og kostnaden med å sette opp hjortegjerde bør man ta sikte på å sette opp et gjerde med kvalitet som tilsier at det kan ha en levetid på minimum 20 år. Kommunen kan avkorte eller avslå søknaden dersom materialene og/eller utførelsen blir vurdert å ikke å ha tilstrekkelig holdbarhet.

 • Gjerdet skal ha en høyde på minimum 1,90 m. Dersom det blir benyttet to høyder med husdyrnetting må disse festes sammen, f.eks. ved hjelp av streng.
 • Det er krav om både topp- og undertråd.
 • All streng, tråd og kramper skal være galvaniserte.
 • Stolp av tre skal være trykkimpregnerte og minimum 8 cm Ø.
 • Til hjørnestolp bør grovere dimensjoner benyttes sammen med barduner.
 • Stolpeavstanden skal ikke være vesentlig mer enn 2 meter, med mindre en bruker kraftige typer viltnetting som tåler hardt strekk uten å bli deformert. Ved bruk av slik viltnetting kan en ha en stolpeavstand på 3-6 meter under forutsetning av at hjørne, knekkpunkt og portstolper blir dimensjonerte for å tåle større påkjenninger.

For å kunne behandle søknad om tilskudd til hjortegjerde har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle saknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp utbetaling. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i utbetaling av tilskudd og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette her .

Søk om tilskudd til hjortegjerde