Foto: Atle Skjerlie - Hjort som hopper over gjerde

Bønder kan søke tilskudd fra det kommunale viltfondet til oppsetting av hjortegjerde for å hindre beiteskader forårsaket av hjort. Det er ingen frist og søknader kan sendes hele året.

Du søker via kommunens elektroniske søknadsskjema.

I søknaden skal du:

 • Gi en beskrivelse av beiteskadesituasjonen og fortelle om eventuelle andre tiltak som har vært prøvd ut for å holde hjorten borte.
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan gjerdet vil føres opp og er forventet å fungere i det aktuelle terrenget.
 • Legge frem et kostnadsbudsjett.
 • Legge ved et kart som viser hvor gjerdet skal settes opp.

Vær oppmerksom på at det er regler for tildeling og krav til utføring og materialbruk. Disse står beskrevet i egne avsnitt. 

 • Søknad med kartvedlegg og opptegnet plassering og mål på gjerdet skal leveres før arbeidet settes i gang.
 • For tilskudd til gjerde av flettverk er det krav til materialkvalitet, se avsnittet «krav til utføring og materialkvalitet».
 • For gjerde av flettverk kan det utbetales tilskudd til inntil 50 % av godkjent materialkostnad, porter inkludert, ekskl. mva. Det blir ikke gitt tilskudd til vedlikehold av eksisterende hjortegjerde.
 • For bygg/element-gjerde til inngjerding av rundballelager og liknende kan det utbetales tilskudd inntil 50 % av materialkostnaden ekskl. mva. for godkjente typer element.
 • Endelig tildeling er avhengig av tilgjengelige midler på Viltfondet.
 • Før tilskuddet blir utbetalt, må søker legge fram anleggsregneskap med bilag.
 • Kommunen legger opp til å gjennomføre sluttbefaring på anlegg av permanent type.
 • Inngjerding av innmark i seg selv er ikke søknadspliktig, men du er selv ansvarlig for å avklare om tiltaket vil være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, § 20-1. og Forskrift om byggesak Kap 2 - 4.
 • Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at byggesaksbehandling av søknader som er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven er gebyrbelagt. På kommunens nettsider finner en det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ, samt en gebyrkalkulator. https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten

Skal man først ta arbeidet og kostnaden med å sette opp hjortegjerde bør man ta sikte på å sette opp et gjerde med kvalitet som tilsier at det kan ha en levetid på minimum 20 år. Kommunen kan avkorte eller avslå søknaden dersom materialene og/eller utførelsen blir vurdert å ikke å ha tilstrekkelig holdbarhet.

 • Gjerdet skal ha en høyde på minimum 1,90 m. Dersom det blir benyttet to høyder med husdyrnetting må disse festes sammen, f.eks. ved hjelp av streng.
 • Normalt skal gjerdet ha både topp- og undertråd. Fravik fra dette skal begrunnes.
 • All streng, tråd og kramper skal være galvaniserte.
 • Stolp av tre skal være trykkimpregnerte og minimum 8 cm Ø.
 • Til hjørnestolpet bør grovere dimensjoner benyttes sammen med barduner.
 • Stolpeavstanden skal ikke være vesentlig mer enn 2 meter, med mindre en bruker kraftige typer viltnetting som tåler hardt strekk uten å bli deformert. Ved bruk av slik viltnetting kan en ha en stolpeavstand på 3-6 meter under forutsetning av at hjørne, knekkpunkt og portstolper blir dimensjonerte for å tåle større påkjenninger.

For å kunne behandle søknad om tilskudd til hjortegjerde har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg, noe vi anser som helt nødvendig for å kunne behandle saknaden. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person og for å kunne følge opp utbetaling. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk i utbetaling av tilskudd og opplysningene vil lagres på ubestemt tid.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombud finnes på Bergen kommunes nettside om personvern. Der finner du også mer informasjon om ditt personvern. Se mer om dette Se mer om dette her .

Søk om tilskudd til hjortegjerde