Dette er et frivillig møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknad sendes inn, og skal sikre at du får den informasjonen du trenger i tidlig planlegging av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle byggetiltak. Vi setter av en time til forhåndskonferansen. Du kan møte alene eller sammen med foretak du har engasjert. En forhåndskonferanse er mest egnet når du har flere eller kompliserte spørsmål. Det kan blant annet være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Eventuelle dispensasjoner
  • Uttalelse fra andre myndigheter
  • Visuelle kvaliteter
  • Kulturminneverdier og kulturmiljø

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet, ber vi om at du vedlegger kartutsnitt med inntegnet tiltak og tegninger/skisser av eksisterende og ønsker situasjon når du bestiller forhåndskonferanse.

Dersom du er i tvil om tiltaket ditt er søknadspliktig eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med kundesenteret.  Her kan du får enkle avklaringer i kundesenteret, på telefon eller ved en skriftlig forespørsel.

Bestillingen

Bestilling av forhåndskonferanse finner du i eget skjema nederst på siden. Du må opplyse adresse eller gårds- og bruksnummer og hva tiltaket gjelder.

Møtetidspunkt

Vi vil gi deg tilbakemelding om møtetidspunkt innen to uker.

Bestilling av forhåndskonferanse

Vi ønsker helst bestilling på elektronisk skjema, men du kan også bestille via e-post eller brev.

Elektronisk skjema
Bestilling av forhåndskonferanse

Brevpost
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

E-post
E-postadresse: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Forhåndskonferanser er gebyrbelagt. For priser, se Gebyrforskrift 2024, plan- og bygningsetaten.

NB! Dersom du ikke møter opp eller du avbestiller forhåndskonferansen senere enn 2 virkedager før avtalt tidspunkt, blir du belastet med gebyr.

Se prisene her, hentet fra gebyrforskrift 2024: 

Viser pris for forhåndskonferanse, 7960 kroner. Ved avbestilling senere enn 2 virkedager før avtalt tid eller ved manglende fremmøte belastes det med gebyr på 6600
Pris for forhåndskonferanse

Bestilling av forhåndskonferanse