Gå tilbake til:
Du er her:

Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring i ti skoleår. Hvis særlige hensyn foreligger, kan en elev helt eller delvis bli fritatt fra opplæringsplikten. Det er et lovfestet krav at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har vurdert om det er til det beste for eleven å bli fritatt.

Søknadsprosessen

Kontakt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i bydelen din, dersom du ønsker å få vurdert om særlige hensyn tilsier at barnet ditt helt eller delvis bør bli fritatt fra opplæringen. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Du må legge ved den sakkyndige vurderingen fra PPT.

I søknaden kreves skriftlig samtykke fra begge foreldre dersom begge har foreldreansvar og barnet bor med begge foreldrene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Se kontaktinformasjon, normalt nederst på første side i vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette. Kommunen kan veilede deg. 

Dersom  kommunen opprettholder vedtaket, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett -  Epost