Gå tilbake til:
Du er her:
Du kan klage til kommunen på skoleelevers arbeidsmiljø. Avdelingen Miljørettet helsevern behandler klager på elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Krav til elevers arbeidsmiljø på skolen

Miljørettet helsevern behandler klager på både fysisk og psykososialt miljø etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Opplæringsloven kapittel 9A stiller også krav til fysisk og psykososialt miljø, og du kan klage på brudd på opplæringsloven til Fylkesmannen.
Du kan klage til både Bergen kommune og Fylkesmannen samtidig.

Hvem kan du klage på?

Du kan klage på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Vi fører tilsyn med både offentlige og private skoler. Vi fører også tilsyn med voksenopplæring som tilbyr kompetanse man oppnår i videregående skole.

Fritidstilbud, for eksempel kulturskole, er ikke underlagt samme tilsyn som skoler. For fritidstilbud gjelder forskrift om miljørettet helsevern.

Du kan klage på fritidstilbud til oss, men kravene er ikke de samme som for skoler.

Det samme gjelder universiteter og høyskoler.

Hva kan du klage på?

Miljørettet helsevern behandler klager på skolers inne- og uteområder, og skolers rutiner. Alle kravene i forskriften finner du herForskriftens veileder Miljø og helse i skolen beskriver også en del forhold som er god praksis i skoler, og som derfor legger lista for hva du kan forvente. Anbefalingene er de samme for grunnskoler og videregående skoler.

Noen eksempler på hva du kan klage på når det gjelder arbeidsmiljø:

 • Manglende tilrettelegging for elever eller foresatte med funksjonsnedsettelser.
 • Dårlig inneklima, for eksempel mugg, fukt, tung luft eller dårlig lukt.
 • For lite eller for dårlig utendørsareal.
 • Dårlig sikkerhet, for eksempel mangler ved sikkerhetsrutiner, konkrete ting som kan føre til ulykker eller skader, eller at det har skjedd en unødvendig hendelse som førte til eller kunne ført til helseskade.
 • Dårlige hygienerutiner eller smittevern.
 • Dårlig renhold.
 • Uhygieniske eller for få toaletter.
 • Mye støy innendørs.
 • Støy på uteområdet fra for eksempel trafikk eller byggearbeid.
 • Uforsvarlig oppussing mens skolen er i drift.
 • Dårlige psykososiale forhold.

Faglig kvalitet og innhold, ressurstildeling og undervisning, kommer ikke inn under tilsyn med elevenes arbeidsmiljø. Dersom du vil klage på det pedagogiske innholdet, ta kontakt med den enkelte skole eller Etat for skole

Hva bør du prøve før du sender klage til oss?

Du bør som hovedregel kontakte kontaktlærer og/eller rektor. Ta opp problemet med dem og forsøk å komme til en løsning.
Noen problemer kan også løses ved å ta forholdet opp i FAU, SU eller med skolens eiere. Dersom dette ikke løser saken kan du ta kontakt med oss.

Slik klager du

Vi ønsker skriftlige klager. Fyll inn det elektroniske skjemaet, eller send oss brev eller e-post.

Du kan også ringe oss. Ikke send personlige opplysninger per e-post, dette må du sende med brev. Personlige opplysninger er blant annet opplysninger om noens handlinger, væremåte eller helse.

Etter at vi mottar en klage vil du få tilbakemelding innen tre uker om hva vi gjør med saken.       

Hva skjer når du har sendt klagen? 

Når vi mottar klagen vurderer vi først hvor alvorlig klagen er. Klager på forhold som kan medføre fare for overhengende helsefare har høy prioritet hos oss, og da kan du forvente raskt svar.

Hva vi gjør med saken avhenger av alvorlighetsgrad, og hva du som klager ønsker skal skje videre. I noen tilfeller er det nok med en telefonsamtale med rektor, andre ganger avtaler vi et tilsyn med skolen, eller så kommer vi på uanmeldt tilsyn.

Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil vi ikke offentliggjøre den, men ansatte ved skolen kan få se klagen du sender til oss dersom de ber om det. Det er fordi skolen er part i saken, og parter i saken har rett til utvidet innsyn.

Etter et eventuelt tilsyn sender vi ut en tilsynsrapport, eller vi sender skolen pålegg om å gjøre endringer. Du som klager vil få kopi av tilsynsrapporten eller pålegget vi sender til skolen. Du kan komme med innspill dersom du er uenig i vår konklusjon. Du kan også be om et møte med skolen hvor vi er til stede, noe vi forsøker å få til dersom vi har kapasitet til det.

Klage på elevenes arbeidsmiljø på skolen