Avløp må håndteres på en trygg måte for å hindre skadelige effekter for omgivelser og miljø. Transporten fra forbruker frem til renseanlegg gjøres blant annet via tunneler, ledninger, kummer, overløp, biler og pumpestasjoner.

Et av hovedmålene er å forhindre at avløp kommer på avveie.

Avløpsnettet består av et ca 1.200 km langt system av avløpsledninger. Av dette er ca 400 km separate spillvannsledninger, 400 km fellesledninger og neste 400 km separate overavannsledninger.  Over 60 km av avløpssystemet ligger i tunneler fordelt på 35 tunneler. For å transportere avløpsvannet fra lavtliggende bebyggelse er det bygget ca 170 avløpspumpestasjoner. De minste løfter 5 liter i sekundet, mens de største sender 500 liter i sekundet videre mot renseanleggene. Alt dette fungerer som transportårer for avløpsvannet.

Lengden på det private avløpsnettet er ikke kjent, men den antas å være i størrelsesorden 1000 km.

For å unngå at ledningene går tett, gjennomføres spyling og rengjøring etter et fastsatt program. 

Pluggkjøring av ledninger blir rutinemessig gjennomført for å fjerne avsetninger i ledningen.

Pumpestasjonene kan beskrives som "hjertene" i transportsystemet. Kontinuerlig overvåking av stasjonene skjer via overvåkingssystem og regelmessig tilsyn.

Flesland avløpsrenseanlegg
Flesland avløpsrenseanlegg
Bilde: Helge Skodvin

Bergen Vann har også ansvaret for drift og vedlikehold av transportsystemet for avløp i Bjørnafjorden.

Avløpsnettet i Bjørnafjorden består av et ca.120 km langt system av ledninger med 39 avløpspumpestasjoner. Dette fungerer som transportårer for avløpsvannet.

For å unngå at ledningene går tett gjennomføres spyling og rengjøring etter et fastsatt program. 

Pluggkjøring av ledninger blir rutinemessig gjennomført for å fjerne avsetninger i ledningen.

Pumpestasjonene kan beskrives som "hjertene" i transportsystemet. Kontinuerlig overvåking av stasjonene skjer via overvåkingssystem og regelmessig tilsyn.

Med TV-biler som brukes til rørinspeksjon bistår vi prosjektavdelingen i Bjørnafjorden kommune med rehabiliterings- og forebyggende arbeid.