Arbeid på offentlig VA-nett skal kun utføres av Bergen Vann KF

Søknad om tilknytning direkte på offentlige ledninger gjøres via Entreprenørportalen. Bestilling kan kun sendes inn når det foreligger godkjent rørleggermelding/forhåndsuttalelse. 

For at bestillingen skal behandles må den være komplett med:

  • Riktig gårds- og bruksnummer, samt adresse
  • Riktig saksnummer (for den sak hvor det er gitt forhåndsuttalelse) ) eller referansenummer/saksnummer for innsendt rørleggermelding
  • Vedlagt situasjonsplan i henhold til godkjente planer
  • For søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, skal det være gitt igansettingstillatelse for tiltak
  • For nye tilknytninger til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, skal engangsavgift være betalt

Bestillinger sendes inn via eget skjema i Entreprenørportalen senest tre (3) virkedager før vannstenging skal utføres. Unntak for helligdager og ferier som krever lenger bestillingstid. Vi vil likevel oppfordre til å sende inn bestillinger tidligere enn dette dersom mulig.

Dette forutsetter at det er et «enkelt» tiltak og at bestillingen er iht. tidligere innsendt søknad. Dersom planene er endret etter at det er gitt forhåndsuttalelse vil ikke bestillingen bli behandlet. Send da først inn reviderte planer.

Før bestilling iverksettes må du sørge for at det er tilkomst og tilrettelagt for arbeidet for Bergen Vann.

For større jobber som for eksempel stenging av vannledningsnettet, er det behov for mer planleggingstid fra driftsavdelingen sin side, og bestillingen bør da sendes inn i god tid før arbeidet ønskes utført.

Vannstenging skal planlegges og bestilles av rørlegger i god tid før arbeid skal utføres. 

Bergen Vann må ha mottatt bestilling senest tre (3) virkedager før vannstenging skal utføres. 

Eksempler

  1. Hvis planlagt vannstenging ønskes utført en fredag morgen, må bestilling sendes inn senest tirsdag kl. 10.00.
  2. Ønsket stenging mandag morgen må bestilles innen onsdag kl. 10.00. Dette forutsetter at tiltaket/arbeidet er «enkelt» og at bestillingen er i henhold til tidligere innsendt søknad.

Unntak for helligdager og ferier som krever lenger bestillingstid. 

  • Planlagt vannstenging kr 1560,-. Dette er kostnad ved SMS-varsling i forbindelse med sperringen.
  • Akutt vannstenging/hastestenging kr 2490,- pluss eventuell SMS-varsling kr 1560,-. 

I tillegg kommer medgåtte arbeidstimer. Gebyret blir fakturert i ettertid.