Krav om tilbakeslagsssikring

Såkalte risikoabonnenter må følge opp kravet om tilbakeslagssikring for å hindre forurensing av drikkevannet.

Virksomheter som håndterer væsker som inneholder smittestoffer og/eller kjemikalier utgjør en risiko for å forurense drikkevannet både i og utenfor egen virksomhet. Slik forurensing er forbudt!

Risikoabonnentene blir vurdert ut fra registrerte næringskoder i foretaksregisteret i Brønnøysund.

Her finner du en oversikt over hvilke væskekategorier vi deler inn i og hvilke virksomheter som er aktuelle for installasjon av tilbakeslagssikring: 

Spesielle trykkforhold kan føre til at forurenset vann eller andre væsker strømme fra et tappested tilbake til det interne vannledningsnettet i bygningen eller ut på det offentlige vannledningsnettet. Det er derfor krav om å gjøre tiltak for å hindre tilbakeslag.

  • Forskrift 04.12.2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). I § 5 stilles det krav om at vannverkseier skal ha kontroll med abonnenter som kan forurense drikkevannet.
  • Sanitærreglementet for Bergen kommune vedtatt av bystyret er bindende for alle tilknyttede abonnenter. Punkt 3.3 sier at vanninstallasjoner skal utføres slik at tilbakesuging eller inntrenging av urene væsker, stoffer eller gasser ikke kan finne sted. Vi kan forlange montert tilbakeslagssikring der vi vurderer det som nødvendig.